Tamil Song Lyrics

En Vaazhivile Varum Anbe Va Lyrics

Song : En Vaazhivile Varum Anbe Va
Movie : Thambikku Entha Ooru(1984)
Singers :
Music : Illayaraja
Lyricist :
Direction : Rajasekar
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 3111 Times

View all Thambikku Entha Ooru(1984) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd; tho;tpNy tUk; md;Ng...th....(2)
fz;Nz th... epyh Kfk;
fz;Nld;..th... xNu Rfk; ehk; fhz.. ,d;gk;...

vd; tho;tpNy tUk; md;Ng...th...
vd; tho;tpNy...

,Uk;ghf epidj;NjNd
fUk;ghf ,dpj;jhNa
vd;ndd;d vz;zq;fs; cd; neQ;rpNy..(,Uk;ghf)
fhzhj nrhu;f;fk; ce;jd; fhjy; my;yth..
yhyhy yh..yh yhy yh..yh yhy yh..
jPuhj Nkhfk; je;j Njtp ,q;F th..

(vd; tho;tpNy)

nrhd;dhYk; jPuhJ Rk;khTk; NghthJ
#lhd gd;dPupy; ePuhl th... (nrhd;dhYk;)
G+thLk; Njfk; vq;Fk; thrk; nfhz;L th
yhyhy yh..yh yhy yh..yh yhy yh..
ehd; ghLk; ghly; vq;Fk; Nerk; cz;L th...

vd; tho;tpNy tUk; md;Ng...th....
vd; tho;tpNy tUk; md;Ng...th....
yh..yh..yh yyhyy yh..yh..yh
yyhyy yh..yh..yh ,d;gk;
vd; tho;tpNy tUk; md;Ng...th...
tUk; md;Ng...th...
tUk; md;Ng...th...
N` yy yy;yhyh..>

En Vaazhivile Varum Anbe Va Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Vaazhivile Varum Anbe Va in english, it will be updated soon. Check back later.

En Vaazhivile Varum Anbe Va Video SongTamil Cooking Videos