Tamil Song Lyrics

En Uyire (Male) Lyrics

Song : En Uyire (Male)
Movie : Maalai Pozhuthin Mayakkathile (2012)
Singers : Karthik
Music : Achu
Lyricist : Rohini
Direction : Narayan Nagendra Rao
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2510 Times

View all Maalai Pozhuthin Mayakkathile (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd; capNu VV.. vd; capNu..
th mUNf VV.. rhupifNa..
Neuk; te;jJ.. jhfk; epd;wJ..
,J vd;d khak;.. ,d;W ghLfpNwd;..
Mir te;jJ.. Nfhgk; epd;wJ..
eP vd; njd;wy;.. vd;W $Wfpd;Nwd;..

vd; capNu VV.. vd; capNu..
th mUNf VV.. rhupifNa..

ePjhNd vq;Fk; ePjhNd
ghubNa vd;dpy; cd; gpd;gk;
ePq;fhNj fz;Nz ePq;fhNj
eP ,y;iyNay; ehDk; ,dp ,y;iyNa
xU thu;j;ij nrhy;y tpL fz;Nz
me;j nehbapy; nkhj;j tho;ifANk
tho;e;jpLNtd; md;Ng
capu; MjhuNk..

ePjhNdh ngz;Nz ePjhNdh
ghujpNa nrhy;Yk; nrhg;gdNkh
Kd;dhNy fz;Nz cd;dhNy
ehd; xU ,wfha; kpje;NjNd
vd; njd;wy; Mfp eP tUtha;
kjp kaf;Fk; khUjk; jUtha;
fhj;jpUg;Ngd; md;Ng
capu; MjhuNk..

fkg fh k.. f k.. up fk fup
rup fup up r j g j up
up up r

vd; capNu VV.. vd; capNu..>

En Uyire (Male) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Uyire (Male) in english, it will be updated soon. Check back later.

En Uyire (Male) Video Song

If you don't see the video song of En Uyire (Male), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos