Tamil Song Lyrics

En Paadal Thaalam Ulla Lyrics

Song : En Paadal Thaalam Ulla
Movie : Mahesh Saranya Matrum Palar (2008)
Singers : Saindhavi
Music : Vidyasagar
Lyricist : Yugabharathi
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3555 Times

View all Mahesh Saranya Matrum Palar (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vd; ghly; jhsk; cs;s
fhyk; tiu thOk; vd;NgNd..
vg;NghJk; Nfl;gtiu
fhjYld; NrUk; nre;NjNd..

vd; ghly; jhsk; cs;s
fhyk; tiu thOk; vd;NgNd
vg;NghJk; Nfl;gtiu
fhjYld; NrUk; nre;NjNd
ghl;nly;yhk; cdf;fhfNt
ehnsy;yhk; Rfk; NrUNk
ghLk; ghl;il Ml;lk; Nghl;L
Nfl;L nfhz;lhL..

fk; Md; %t; vl; nes
(jdf;F jdf;F jf; jpd jpd
jPk; jdf;F jf; jpd jpd) (2)

vd; ghly; jhsk; cs;s
fhyk; tiu thOk; vd;NgNd
vg;NghJk; Nfl;gtiu
fhjYld; NrUk; nre;NjNd

(nfhs;is nfhs;Sk; md;ig Nru;ifapy;
,y;iy njhy;iy ve;j ehSNk
re;jk; Nruhky; ,y;iy ghly;fs;
tho;Tk; rq;fPjNk) (2)
fliy ejpAk; Nru miyfs; cjtyhk;
kdJ cwit Nru jdpik tpyfyhk;

ghl;nly;yhk; cdf;fhfNt
ehnsy;yhk; Rfk; NrUNk
ghLk; ghl;il Ml;lk; Nghl;L
Nfl;L nfhz;lhL

fk; Md; fk; Md; fk; Md;
(jpd jpd jf; jpd jpd;) (3)
jdf;F jdf;F jdf;F

vd; ghly; jhsk; cs;s
fhyk; tiu thOk; vd;NgNd
vg;NghJk; Nfl;gtiu
fhjYld; NrUk; nre;NjNd

(vl;L jpf;Fk; nry;Yk; ghlNy
vy;iy ,y;yh md;gpd; JhuNy
thil G+e;njd;wy; Mil #lhNjh
ve;jd; fhdj;jpNy) (2)
nrtpia cuRk; ghly; kwe;J NghFNk
kdij cuRk; ghly; capupy; Njq;FNk

ghl;nly;yhk; cdf;fhfNt
ehnsy;yhk; Rfk; NrUNk
ghLk; ghl;il Ml;lk; Nghl;L
Nfl;L nfhz;lhL
>

En Paadal Thaalam Ulla Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Paadal Thaalam Ulla in english, it will be updated soon. Check back later.

En Paadal Thaalam Ulla Video Song

If you don't see the video song of En Paadal Thaalam Ulla, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos