Tamil Song Lyrics

En Jeevan Paaduthu (Male) Lyrics

Song : En Jeevan Paaduthu (Male)
Movie : Neethaana Andha Kuyil (1986)
Singers : KJ. Yesudass
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist :
Direction : R. Selvaraj
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3287 Times

View all Neethaana Andha Kuyil (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

M M M.. M M m.. M M M M..

vd; [Ptd; ghLJ.. cd;idj;jhd; NjLJ.. (2)
fhzhky; Vq;FJ.. kdk; thLJ..
,q;Nf vd; ghij khwp
vq;nfq;Nfh Njbj; Njb

vd; [Ptd; ghLJ.. cd;idj;jhd; NjLJ.. (2)

fz;NzhL kyu;e;j fhjy;
neQ;NrhL fdpe;j Nerk;
nghd;dhf tyuNtz;Lk; tho;tpNy
xd;NwhL xd;W NrUk;
cy;yhrk; tho;tpy; $Lk;
vd;Nw ehd; epidj;j cz;ik ePupNy
cd; Nkdp Nru Jbf;FJ xu; kdk;
fy;ahz fhyk; te;jJk; jpUkzk;
vg;NghJ me;j nrhu;fk; NjhDNkh
M m.. M m.. MMMM

vd; [Ptd; ghLJ.. cd;idj;jhd; NjLJ.. (2)

neQ;rj;ij jpwe;J itj;Njd;
vz;zj;ijr; nrhy;yp itj;Njd;
vd; uhzp kdR ,d;Dk; njupaNy
Ky;iy G+ thq;fp te;Njd;
Kj;jhl Vq;fp epd;Nwd;
nfhz;lhl fhjy; ehafp tutpy;iy
vd; [Ptd; Nghd ghijapy; NghfpNwd;
vd; neQ;rpy; nghq;Fk; Nfs;tpia Nfl;fpNwd;
md;Ng vd; fhyk; ahTk; eP md;Nwh
M m.. M m.. MMMM

vd; [Ptd; ghLJ.. cd;idj;jhd; NjLJ.. (2)
fhzhky; Vq;FJ.. kdk; thLJ..
,q;Nf vd; ghij khwp
vq;nfq;Nfh Njbj; Njb

vd; [Ptd; ghLJ.. cd;idj;jhd; NjLJ.. (2)
M M M.. M M m.. M M M M..
>

En Jeevan Paaduthu (Male) Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Jeevan Paaduthu (Male) in english, it will be updated soon. Check back later.

En Jeevan Paaduthu (Male) Video Song

If you don't see the video song of En Jeevan Paaduthu (Male), it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos