Tamil Song Lyrics

En Ithayam Thanthuvitten Lyrics

Song : En Ithayam Thanthuvitten
Movie : Kadhalukku Maranamillai (2009)
Singers : Bharadwaj, K SChithra
Music : Bharathwaj
Lyricist :
Direction : Balaji
Submitted By : Nivi
Viewed 2132 Times

View all Kadhalukku Maranamillai (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : vd; ,jak; je;J tpl;NlNd md;Ng
,jak; ,d;wp thOfpd;NwNd ,q;Nf
ce;jd; neQ;ir eP nfhQ;rk; je;jhnyd;d
ehDk; tho;NtNd
ce;jd; neQ;ir eP nfhQ;rk; je;jhnyd;d
ehDk; tho;NtNd

vd; vz;zk; cd; neQ;rpy;
vd; [Ptd; cd; fz;zpy;
,dp ve;jd; cupik cupik VJk; ,y;iy
ehNd ePjhNd
vd; ,jak; je;J tpl;NlNd md;Ng
,jak; ,d;wp thOfpd;NwNd ,q;Nf


ngz; : fdtpNy fdtpNy
jpdk; jpdk; kio te;jJ
eP ep[ kio nfhz;L te;jha;
vd; tho;tpy; G+tdk; te;jJ

Mz; : vd; Jhuj;J fdNt
vd; Njhs; tpOk; epyNt
cd; thu;j;ijapy; ve;jd;
tho;f;if G+j;jNj

ngz; : vd; fhyk; fhykhdYk;
ek; fhjy; fhyk; MfhJ

Mz; : ml filrp Jfspd; filrp mZtpd;
mq;fk; jq;fk; jhd; MFk;

ngz; : vd; ,jak; je;J tpl;NlNd md;Ng
,jak; ,d;wp thOfpd;NwNd ,q;Nf


Mz; : gpwtpfs; khwyhk;
cyfKk; epwk; khwyhk;
cwTfs; khWtjpy;iy
capu; tw;wpg; Nghtjpy;iy

ngz; : vd; fz;fspNy ..... capNu
cd; epidtpy;yhky; neQ;rk; ,y;iyNa

Mz; : ,dp te;j tho;T jPuhJ
thdk; nfhs;is NghfhJ

ngz; : fly; Ntfyhk; kiy jPayhk;
cz;ik fhjy; jPahJ

Mz; : vd; ,jak; je;J tpl;NlNd md;Ng
,jak; ,d;wp thOfpd;NwNd ,q;Nf
ce;jd; neQ;ir nfhQ;rk; je;jhnyd;d
ehDk; tho;NtNd

ngz; : eP Nfl;lhy; ,jak; vd;d
capiuf; $l jUNtNd
cd;DapupNy vd; capu; je;J
nghj;jp itg;Ngd; ehNd

cd; khu;Ng vd; Njrk;
mjpy; jhNd vd; thrk;
vd; thdk; KOtJk; epyhthdJ
,y;yk; vq;fpYk; cd; thrk;
>

En Ithayam Thanthuvitten Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Ithayam Thanthuvitten in english, it will be updated soon. Check back later.

En Ithayam Thanthuvitten Video Song

If you don't see the video song of En Ithayam Thanthuvitten, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos