Tamil Song Lyrics

En Ennathin Maatrangal Lyrics

Song : En Ennathin Maatrangal
Movie : Kathalaanen – The Love Within (2012)
Singers : Yugendran,Vickneswari
Music : Yugendran, Sounntharavaley Kumar
Lyricist :
Direction : Yugendran Vasudevan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2028 Times

View all Kathalaanen – The Love Within (2012) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : vd; vz;zj;jpd;.. khw;wq;fs;.. ahu; je;J nrd;wJ
fz; Xuk;.. xU thztpy;.. Vd; te;J epd;wJ
ngz; : jpdk; jpdk;.. tUk; tUk;.. ,e;j ehzNy
Mz; : epue;juk;.. tuk; jUk;.. ,e;j fhjNy VV
ngz; : ,U fz;fs; NgRk; ghi\.. ahu; mwpthNuh..
ahu; mwpthNuh...

Mz; : vq;Nfh tho;e;jtNs.. vd; kdjpy; tPo;e;jtNs
tpOe;jJk; vd; kdij.. Vd; tPo;e;jplr; nra;J tpl;lha;
ngz; : ehdha; tutpy;iy.. cd; fz;zpy; glTkpy;iy
rhiyapy; ghu;j;jJNk.. xU ghu;itapy; <u;j;jtNd
Mz; : fdhf;fspy; Mapuk; Mir Njhd;WNj VV
ngz; : mNj fdk; vd;Ds;Ns Ntjpay; khw;wq;fs;

Mz; : vd; vz;zj;jpd;.. khw;wq;fs;.. ahu; je;J nrd;wJ
fz; Xuk;.. xU thztpy;.. Vd; te;J epd;wJ

Mz; : rh.. up.. k r up..
irf;Nfh.. rh.. up.. k r up..
rpf;fhNyh.. rpf;fhNyh.. fhNyh r up..
rpf;fhNyh.. rpf;fhNyh.. fhNyh r up.. k Nr

Mz; : fz;zpd; kzpfspNy.. xU tpjkha; efu;fpwNj
eP neUq;fp te;j NghJ.. vd; cUtk; jhd; czu;e;Njd;
ngz; : fhw;wha; khwp tpl;lha;.. vd; %r;rpy; fye;J tpl;lha;
NgRk; nkhopapdpNy.. cd; ];guprk; tPrpaNj
Mz; : mfk; Gwk; vq;fpYk; ce;jd; Qhgfk; k;k;
ngz; : xNu xU thu;j;ijahy; tho;tpNy khWjy;

Mz; : vd; vz;zj;jpd;.. khw;wq;fs;.. ahu; je;J nrd;wJ
ngz; : fz; Xuk;.. xU thztpy;.. Vd; te;J epd;wJ
Mz; : jpdk; jpdk;.. tUk; tUk;.. ,e;j ehzNy
ngz; : epue;juk;.. tuk; jUk;.. ,e;j fhjNy VV
Mz; : ,U fz;fs; NgRk; ghi\.. ahu; mwpthNuh..
ahu; mwpthNuh...
>

En Ennathin Maatrangal Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of En Ennathin Maatrangal in english, it will be updated soon. Check back later.

En Ennathin Maatrangal Video Song

If you don't see the video song of En Ennathin Maatrangal, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos