Tamil Song Lyrics

Em Thandhai Lyrics

Song : Em Thandhai
Movie : Asal (2010)
Singers : Bharathwaj
Music : Bharathwaj
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Saran
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3402 Times

View all Asal (2010) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

rpq;fk; vd;why; vk; je;ij jhd;
nry;yk; vd;why; vk; je;ij jhd;
fz; Jhq;fpdhy; Japy; ePq;fpdhy;
vk; je;jha; jhd; (2)
vy;NyhUf;Fk; mtu; tpe;ijjhd;

tpz; kPd;fs; fld; Nfl;Fk; mtu; fz;zpNy
Nty; te;J tpisahLk; mtu; nrhy;ypNy
mtu; nfhz;l Gfo; vq;fs; Fyk; jhq;FNk
mtu; Ngiu nrhd;dhNy gif ePq;FNk
mopahj capu; nfhz;l vk; je;ijNa (2)
Mz; tbtpy; eP vd;Wk; vk; md;idNa

tPuj;jpd; kfd; vd;W tpop nrhy;YNk
Ntoj;jpd; ,dk; vd;W eil nrhy;YNk
epiyahd kdpjndd Ngu; nrhy;YNk
ePjhNd mry; vd;W Cu; nrhy;YNk
cd; Nghy rpyu; ,d;W cUthfyhk;
cd; cly; nfhz;l mirTf;F epfuhFkh

vg;NghJk; Njhw;f;fhJ cd; Nrid jhd;
,Ue;jhYk; ,we;jhYk; eP ahid jhd;
fz;lq;fs; murhSk; fiy%u;j;jp jhd;
fly; jhz;b nghUs; <l;Lk; cd; fPu;j;jp jhd;
jiyKiwfs; fope;jhYk; cd; Ngr;R jhd;
je;ij vDk; ke;jpuNk vd; %r;R jhd;

rpq;fk; vd;why; vd; je;ij jhd;
nry;yk; vd;why; vd; je;ij jhd;
fz; Jhq;fpdhy; Japy; ePq;fpdhy;
vd; je;jha; jhd; (2)
vy;NyhUf;Fk; mtu; tpe;ijjhd;>

Em Thandhai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Em Thandhai in english, it will be updated soon. Check back later.

Em Thandhai Video SongTamil Cooking Videos