Eduthu Vacha Paalum

Tamil Song Lyrics

Eduthu Vacha Paalum Lyrics

Song : Eduthu Vacha Paalum
Movie : Ninaive Oru Sangeetham (1987)
Singers : Chitra
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 11540 Times

View all Ninaive Oru Sangeetham (1987) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

vLj;J tr;r ghYk;
tpupr;R tr;r ghAk;
tPzfj;jhd; NghFJ
me;j nts;sp epyh fhAJ

vLj;J tr;r ghYk;
tpupr;R tr;r ghAk;
tPzfj;jhd; NghFJ
me;j nts;sp epyh fhAJ

ml th khkh
nfhQ;r th khkh
ml th th khkh
nfhQ;r th th khkh khkh

vLj;J tr;r ghYk;
tpupr;R tr;r ghAk;
tPzfj;jhd; NghFJ
me;j nts;sp epyh fhAJ

ehNlhb kd;dd; ehd; ghj;J te;Njd;
ek;%U jpNal;lupNy
mj eP ghj;Jk; jpUe;jtpy;y
Jhq;fhNj jk;gp Jhq;fNj ghl;L
cd; fhjpy; Nff;fiyah
mj Nfl;lhYk; Jhq;Fupah
Jhq;fpdh jhq;Fkh Mr Nkdp
jhq;fth thq;fth Ve;j th eP
vd;d; `PNuh Nejd; cd;d; N[hb ehd; jhd;

vLj;J tr;r ghYk;
tpupr;R tr;r ghAk;
tPzfj;jhd; NghFJ
me;j nts;sp epyh fhAJ

cd;dyjhNd ngz;zNdd; ehNd
fz; Jhq;fp ehshr;R
rpd;d ngz; Nkdp Ehyhr;R
Kd;dy thNad; xd;dhr;Rk; jhNad;
ehd; Nfl;Lk; ghj;jr;R
,d;Dk; VNjNjh Nghyhr;R

NjfNkh Vq;FJ NjLk;NghJ
[hkNkh MFJ thLk;NghJ
rpd;d G+T thrk; cd;id jNd NjLk;

vLj;J tr;r ghYk;
tpupr;R tr;r ghAk;
tPzfj;jhd; NghFJ
me;j nts;sp epyh fhAJ

ml th khkh
nfhQ;r th khkh
ml th th khkh
nfhQ;r th th khkh khkh>

Eduthu Vacha Paalum Tamil Song Lyrics in English

Eduththu vachcha paalum
Virichchu vachcha paayum
Veenagathaan poguthu
Andha velli nilaa kaayuthu

Eduththu vachcha paalum
Virichchu vachcha paayum
Veenagathaan poguthu
Andha velli nilaa kaayuthu

Ada vaa mama
Konja vaa mama
Ada vaa mama
Konja vaa vaa mama mama

Eduththu vachcha paalum
Virichchu vachcha paayum
Veenagathaan poguthu
Andha velli nilaa kaayuthu

Nadodi mannan naan paaththu vandhen
Nammooru theatarile
Adha nee paaththum thirundhavilla
Thoongaathe thambi thoongaathe paattu
Un kaadhil kekkalaiya
Adha kettaalum thoonguriya
Thoongina thaanguma aasa meni
Thaangava vaangava yentha vaa nee
Enna hero nethan unna Jodi naan than

Eduththu vachcha paalum
Virichchu vachcha paayum
Veenagathaan poguthu
Andha velli nilaa kaayuthu

Unnalathaane pennanen naane
Kan thoongi naalaachchu
Chinna pen meni noolachchu
Munnala vaayen onnaachum thaayen
Naan kettum paaththachchu
Innum yethetho polaachchu

Dhegamo yenguthu thedumbodhu
Jaamamo aagudhu vaadumbodhu
Chinna poovu vaasam unnai thane thedum

Eduththu vachcha paalum
Virichchu vachcha paayum
Veenagathaan poguthu
Andha velli nilaa kaayuthu

Ada vaa mama
Konja vaa mama
Ada vaa mama
Konja vaa vaa mama mama

Eduthu Vacha Paalum Video Song