Tamil Song Lyrics

Ding Dong Lyrics

Song : Ding Dong
Movie : Ji (2005)
Singers : Madhu Balakrishnan, Madhushree
Music : Vidyasagar
Lyricist : Vijay P
Direction : Lingusamy
Submitted By : Nivi
Viewed 3889 Times

View all Ji (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: bq; lhq; Nfhapy; kzp Nfhapy; kzp ehd; Nfl;Nld;

ngz;: cd; Ngu; vd; ngaupy; Nru;e;jJ Nghy; xyp Nfl;Nld;

Mz;: eP Nfl;lJ Mirapd; vjpnuhyp

ngz;: M.. eP je;jJ fhjypd; capu; typ

Mz;: bq; lhq; Nfhapy; kzp Nfhapy; kzp ehd; Nfl;Nld;

ngz;: cd; Ngu; vd; ngaupy; Nru;e;jJ Nghy; xyp Nfl;Nld;


ngz;: nrhy;yhj fhjy; nrhy;y nrhy;yhfp te;Njd;
eP Ngr vid eP Ngr

Mz;: nrhy;NyJ ,dp ehd; Ngr

ngz;: fdTfNs fdTfNs gfy; ,uT ePs;fpwNj

Mz;: ,jaj;jpNy cd; epidT ,uT gfy; Mo;fpwNj

ngz;: rw;W Kd;G epytuk;
ve;jd; neQ;rpy; fytuk;.. fytuk;

Mz;: M..

Mz;: bq; lhq; Nfhapy; kzp Nfhapy; kzp ehd; Nfl;Nld;

ngz;: cd; Ngu; vd; ngaupy; Nru;e;jJ Nghy; xyp Nfl;Nld;Mz;: Gy; Jhq;Fk; G+Tk; Jhq;Fk; GJf; fhw;Wk; Jhq;Fk;
Jhq;fhNj ek; fz;fs; jhd;

ngz;: Vq;fhNj ,J fhjy; jhd;

Mz;: gpbj;j epyh gpbf;ftpy;iy
gpbf;fpwJ cd; Kfk; jhd;

ngz;: ,dpf;Fk; ,ir ,dpf;ftpy;iy
,dpf;fpwJ cd; ngau; jhd;

Mz;: vOjp itj;j rpj;jpuk;
ve;jd; neQ;rpy; gj;jpuk;.. gj;jpuk;

ngz;: M...

ngz;: bq; lhq; Nfhapy; kzp Nfhapy; kzp ehd; Nfl;Nld;

Mz;: cd; Ngu; vd; ngaupy; Nru;e;jJ Nghy; xyp Nfl;Nld;

ngz;: eP Nfl;lJ Mirapd; vjpnuhyp

Mz;: M.. eP je;jJ fhjypd; capu; typ
>

Ding Dong Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ding Dong in english, it will be updated soon. Check back later.

Ding Dong Video SongTamil Cooking Videos