Tamil Song Lyrics

Dhil Dhil Dhil Manathail Lyrics

Song : Dhil Dhil Dhil Manathail
Movie : Mella Thiranthathu Kadhavu (1986)
Singers : S.P.Balasubramaniam, P.Susheela
Music : Viswanathan M S
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 3210 Times

View all Mella Thiranthathu Kadhavu (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: jpy; jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; jy; fhjy;
yt;...yt;...yt; jpy; jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; jy; fhjy;...M`;`h... (2)

ngz;: [py; [py; ,s neQ;rpy;...
[y; [y; xU CQ;ry; (2)

Mz;: Mly;.. ghly;...$ly;...

ngz;: MMMM...
jpy; jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; jy; fhjy;


tsu;e;j ehs; Kjy; fhu;FoYk;
miof;FNj cd;id G+r;#l

Mz;: kaf;fk; Vdb G+q;FapNy...
jtpf;fpNwd; mb ehd; $l...

ngz;: tpsf;F itj;jhy; Jbj;jpUg;Ngd;
gLf;ifapy; ehd; Guz;bUg;Ngd;

Mz;: iffs; glhj ,lk;jhd; ,g;NghJ
Mir tplhj Rfk;jhd; mg;NghJ

ngz;: Vf;fk;... VNjh...Nfl;Fk;...

Mz;: k;k;k;k;k;k;k;
jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; fhjy;

ngz;: [py; [py; ,s neQ;rpy;...
[y; [y; xU CQ;ry; (2)

Mz;: Mly;.. ghly;... $ly;...

ngz;: MMMM... jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; fhjy;

Mz;: kiof;F Vq;fpa khe;jspNu
cdf;F ehd; rpW Jhwy; jhd;

ngz;: tpau;j;J thba nka; rpypu;f;f
cdf;F ehd; kiyr;rhuy; jhd;

Mz;: mLj;j fl;lk; elg;gnjg;Ngh
vdf;F cd;id nfhLg;gnjg;Ngh

ngz;: khiy ,lhky; t]e;jk; tuhJ...
Ntis tuhky; ngz; cd;idj; njhlhJ...

Mz;: NghJk;...NghJk;...Cly;...

ngz;: MMMMM....
jpy; jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; jy; fhjy;

Mz;: M`;`h...
jpy; jpy; jpy; jpy; kdjpy;
xU jy; jy; jy; jy; fhjy;

ngz;: [py; [py; ,s neQ;rpy;...
[y; [y; xU CQ;ry;

Mz;: [py; [py; ,s neQ;rpy;...
[y; [y; xU CQ;ry;

ngz;: Mly;.. ghly;... $ly;>

Dhil Dhil Dhil Manathail Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Dhil Dhil Dhil Manathail in english, it will be updated soon. Check back later.

Dhil Dhil Dhil Manathail Video SongTamil Cooking Videos