Tamil Song Lyrics

Desing Raja Lyrics

Song : Desing Raja
Movie : Dumm Dumm Dumm (2001)
Singers : Harish Raghavendra, Sujatha
Music : Karthik Raja
Lyricist : Na Muthukumar
Direction : Alaga Perumal
Submitted By : Nivi
Viewed 2480 Times

View all Dumm Dumm Dumm (2001) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Njrpq;F uh[h Njrpq;F uh[h

Njrpq;F uh[h Njrpq;F uh[h
jpU jpU jpUd;D Kopg;gJ Vd;

jQ;rhT+U uhzp jQ;rhT+U uhzp
JU JU JUd;D ghu;g;gJ Vd;

G+th jiyah Nghl;L ghu;j;jh
G+nthd;D tpOe;jJ jiyapNy

fhah gokh Nfl;Lg; ghu;j;jh
fhnahd;D fdpQ;rJ fdtpNy

,dp xd;Dk; xd;Dk; xd;dh Nru;e;J
%dh MapLk;

N`... Njrpq;F uh[h Njrpq;F uh[h
jpU jpU jpUd;D Kopg;gJ Vd;

jQ;rhT+U uhzp jQ;rhT+U uhzp
JU JU JUd;D ghu;g;gJ Vd;


neQ;Rf;Fs;Ns neQ;Rf;Fs;Ns X.. X.. X
nedg;Gf;F mstpy;Ny

fz;Zf;Fs;Ns fz;Zf;Fs;Ns X.. X.. X
fdTf;F tpiy ,y;Ny

vd; kdjpy; gha;kuq;fs; tpupAk;
,e;jf; fg;gy; vl;L jpir milAk;

vd; ,jak; Kk;klq;F Jbf;Fk;
cd; kdjpd; ghuk; vz;zp fdf;Fk;

tpdh Nfl;Nld; tpil tUkh jhdha;


ML Gyp Ml;lj;jpNy X.. X.. X
XLk; Gyp fl;lj;jpNy

Xl;ilg; ghid jpl;lj;jhNy X.. X.. X
topANj $l;lj;jpNy

vd; ,ja uapYk; nra;Ak; fyfk;

mJ ,Ug;G ghij tpl;L tpyFk;

jiy fPoha; jpUk;gpaJk; rupah

jpuprq;F nrhu;f;f epiy ,Jjhdh

tpdh Nfl;Nld; tpil tUNk jhdha;


Njrpq;F uh[h Njrpq;F uh[h
rpd;d nghz;Z rpupr;rh el;rj;jpuk; gwpr;rh
epr;raj;ij Kbr;rh Nksq; nfhl;lZk;

Rz;lf;fha; vl;lzh Rkf;$yp gj;jzh
nghz;z ehq;f fl;Ldh ehq;f juZk;

Rk;kh MlhNj Nrhopad; Fbkp
vj;jd gTd; NtZk; thq;fpf;f

Fy;yh NghlhNj khg;gps;is KWf;F
[py;yhtpy ghjp jhd; gpupf;fZk;

,dp xd;Dk; xd;Dk; xd;dh Nru;e;J %dh MapLk;

N`.. Njrpq;F uh[h Njrpq;F uh[h
jpU jpU jpUd;D Kopg;gJ Vd;

jQ;rhTU uhzp jQ;rhTU uhzp
FW FW FWd;D ghu;g;gJ Vd;>

Desing Raja Tamil Song Lyrics in English

Desinga raja…desinga raja

Desinga raja….desinga raja
Thiru thiru thirunru muzhippadhu yen

Thanjavur rani…thanjavur rani
Kuru kuru kurunru paarpadhu yen

Poova thalaiya pottu paarthaal
Poovonnu vizhindadhu thalaiyile

Kaaya pazhama kettu paarthaal
Kaayonnu kaninjadhu kanaville

Ini onnum onnum onna serndhu 
Moona aayidum

Hei desinga raja….desinga raja
Thiru thiru thirunru muzhippadhu yen

Thanjavur rani…thanjavur rani
Kuru kuru kurunru paarpadhu yen

Nenjukulle nenjukulle..oh oh oh
Nenapukku alaville

Kannukulle kannukulle oh oh oh
Kanavukku vilai ille

En manadhil paimarangal viriyum
Indha kappal ettu dhisai adaiyum

En idhayam mummadangu thudikkum
Un manadhin baaram enni kanakkum

Vinaavinai ketten vidai varume thanaai

Adu puli aataththile oh oh oh
Odum puli kattathile

Ottai paanai thittathale oh oh oh
Vazhiyudhe koottathile

En idhayam rayilum seiyum kalagam

Adhu iruppu padhai vittu vilagum

Thalai kizhai thirumbiyadhum sariyaa…

Thirisangu sorkka nilai idhu dhaana

Vinaa ketten vidai varume thanaai

Desinga raja….desinga raja
Chinna ponnu sirichaa batchathiram parichaa
Nichyathai mudichaa melam kottanum

Sundaikkai ettana sumaikulli pathana
Ponna naanga kattuna naanga tharanum

Summa aadade sozhiyan kudumi
Ethana pavun venum vaangikka

Kulla podadhe mappilai murukku
Jillavulla padhi thaan pirikkannum

Ini onnum onnum onna serndhu moona aayidum

Hey desinga raja….desinga raja
Thiru thiru thirunru muzhippadhu yen

Thanjavur rani…thanjavur rani
Kuru kuru kurunru paarpadhu yen
 

Desing Raja Video SongTamil Cooking Videos