Deepavali Deepavali

Tamil Song Lyrics

Deepavali Deepavali Lyrics

Song : Deepavali Deepavali
Movie : Sivakasi (2005)
Singers : Kay Kay, Vasundhara Das
Music : Srikanth Deva
Lyricist : Perarasu
Direction : Perarasu
Submitted By : Malar
Viewed 5362 Times

View all Sivakasi (2005) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: jPghtsp jPghtsp jPghtsp eP jhd;b

ngz;: R+whtsp R+whtsp R+whtsp eP jhd;lh

Mz;: ePUk; neUg;Gk; gj;jpf;fpr;R gj;jpf;fpr;R
fhjy; ekf;Fs; fpr;R fpr;R fpr;R fpr;R

ngz;: epytpy; eLf;fk; te;jpLr;R te;jpLr;R
ePAk; mlf;F ke;jpupr;R ke;jpupr;R

Mz;: ru ntbapy; kUe;jha; ntbb

Mz;: jPghtsp jPghtsp jPghtsp eP jhd;b

ngz;: R+whtsp R+whtsp R+whtsp eP jhd;lh

Mz;: ghthl jhtzpapy;...
ghthl jhtzpapy;... G+j;jtNsh

ngz;: Nghuhb ePuhb ghu;j;jtNdh

Mz;: V gQ;Rkjp mk;khb mk;khb
ehehd; jpUg;ghr;rp neUg;ghr;rp

ngz;: runtb ntb ntb eP vlk; ghj;J neUg;Ngj;J

Mz;: Iaa;Nah vdf;Fs;s vdf;Fs;s
GJntb GJntb ntbf;FNj

ngz;: th vdf;Fs;s vdf;Fs;s
GJ kio GJ kio mbf;FJ

Mz;: jPghtsp jPghtsp jPghtsp eP jhd;b

ngz;: R+whtsp R+whtsp R+whtsp eP jhd;lh

FO: ed ed ed ed fPg; ,l; mg;
nthd nthd nthd fPg; ,l; mg;

Mz;: (mb uhq;fp Rikjhq;fp)...2 cd;dpilapy;

ngz;: mij Ntz;b ifNae;jp nrQ;RwpNah

Mz;: V nfhQ;rpf;fb Mj;jhb Mj;jhb
m mJ xdf;fhr;R vdf;fhr;R

ngz;: fd;dpntb ntb ntb mJ ntbr;rhr;R tpUe;jhf;F

Mz;: mk;kk;kh xdf;Fs;s xdf;Fs;s
vdf;nfhU Kftup nflr;RNj

ngz;: Ia;aNah gbf;fy Kbf;fy
vdf;nfhU GJ nkhop nflr;RJ

Mz;: jPghtsp jPghtsp jPghtsp eP jhd;b

ngz;: R+whtsp R+whtsp R+whtsp eP jhd;lh
>

Deepavali Deepavali Tamil Song Lyrics in English

Male: Deepavali deepavali deepavali nee thaandi

Female : Sooravali sooravali sooravali nee thaanda

Male : Neerum nerupum pathikichi pathikichi
Kaadhal namakul kichu kichu kichu kichu

Female : Nilavil nadukam vanthiduchi vanthiduchi
Neeyum adakku manthirichi manthirichi

Male : Sara vediyil marunthaai vedidi   

Male: Deepavali deepavali deepavali nee thaandi

Female : Sooravali sooravali sooravali nee thaanda

Male : Paavaada thaavaniyil….
Paavaada thaavaniyil… poothavalo

Female : Poraadi neeraadi paarthavano

Male : Hey panjimadi ammadi ammadi
Naanaan thirupaachi nerupaachu

Female : Saravedi vedi vedi nee idam paarthu nerupethu

Male : Aiyayo enakulla enakulla 
Puthuvedi puthuvedi vedikudhe

Female : Vaa enakulla enakulla
Puthu mazhai puthu mazhai adikudhu

Male : Deepavali deepavali deepavali nee thaandi

Female : Sooravali sooravali sooravali nee thaanda

Chorus : Nana nana nana keep it up
Wanna wanna wanna keep it up

Male : (Adi raangi sumaithaangi)… 2 unnidaiyo

Female : Athai vendi kaiyenthi kenjiriyo
Male : Hey konjamkadi aathadi aathadi
Adhu onakkaachu enakkaachu

Female : Kannivedi vedi vedi athu vedihachi virunthaakku

Male : Ammamma unakulla unakulla 
Enakoru mugavari kidachudhe

Female : Aiyaiyo padakunu mudikunu 
Enakoru puthu mozhi kidachudhu

Male : Deepavali deepavali deepavali nee thaandi

Female : Sooravali sooravali sooravali nee thaanda

Deepavali Deepavali Video Song