Dammaku Dammaku

Tamil Song Lyrics

Dammaku Dammaku Lyrics

Song : Dammaku Dammaku
Movie : Aadhavan (2009)
Singers : Benny Dayal
Music : Harris Jayaraj
Lyricist : Na. Muthukumar
Direction : K. S. Ravikumar
Submitted By : Nivi
Viewed 8531 Times

View all Aadhavan (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

lkf; lkf; lkf; lkf; lkf;
lkf; lkf; lkf; lkf; lkf;
lk lk lk lk lk lk


lkf; lkf;F lk; lk;kh
ehd; jpy;yhyq;fb Mkh
kdk; Jbf;fpJ mk;kh
xU Ml;lk; Nghlyhkh
[kf; [kf;F [k; [k;kh
vd; N[hyp [hyp jhk;kh
gyk; ,Uf;Fjk;kh
GJ gzKk; NrUJ mk;kh
mDgtplh vd;Nw vd;Nw jhd;
Mz;ltDk; je;jhd;
vLj;Jf;flh ,d;Nw ,d;Nw vd;W
MjtDk; te;jhd;
ntWk; rhUk; rhu;
uhrh te;J Nyrh ghl

lkf; lkf;F lk; lk;kh
ehd; jpy;yhyq;fb Mkh
kdk; Jbf;fpJ mk;kh
xU Ml;lk; Nghlyhkh
[kf; [kf;F [k; [k;kh
vd; N[hyp [hyp jhk;kh
gyk; ,Uf;Fjk;kh
GJ gzKk; NrUJ mk;kh

`h.. `` yyyh
N`N` N`N`.. N`
N`hN`h N`hN`hN`h
y yh


New;nwd;gJ Kbe;jJ epidtpy; ,y;iy
ehd; ehisf;F elg;gij epidg;gjpy;iy
,d;W vd;gij jtpuTk; vJTk; ,y;iy
cd; ehb ehd; ,jaj;jpy; ftiy ,y;iy

tl;lk; Nghl;L eP tho;tjw;F
tho;f;if vd;d fzpjkh
vy;iy jhz;b eP Mb ghL
vJTk; ,y;iy Gdpjkh
neQ;rpy; ,y;iy gak; gak;
Neuk; te;jhy; n[ak; n[ak;

lkf; lkf;F lk; lk;kh
ehd; jpy;yhyq;fb Mkh
kdk; Jbf;fpJ mk;kh
xU Ml;lk; Nghlyhkh
[kf; [kf;F [k; [k;kh
vd; N[hyp [hyp jhk;kh
gyk; ,Uf;Fjk;kh
GJ gzKk; NrWJ mk;kh


vy;NyhUf;Fk; n[apf;fpw fhyk; tUk;
cd; $lj;jhd; G+kpNa gpse;J tUk;
cd; ghijapy; Mapuk; jpUg;gk; tUk;
epy;yhkNy XbL ,yf;F tUk;
thdk; NkNy V G+kp fPNo
thrypd; Mfy; eLtpdpNy
Njhspd; NkNy thdk; ,y;iy
Gupe;jtd; elg;ghd; flypNy
jpUk;gpg; ghU jpdk; jpdk;
,Uf;F EhW Rfk; Rfk;

lkf; lkf;F lk; lk;kh
ehd; jpy;yhyq;fb Mkh
kdk; Jbf;fpJ mk;kh
xU Ml;lk; Nghlyhkh
[kf; [kf;F [k; [k;kh
vd; N[hyp [hyp jhk;kh
gyk; ,Uf;Fjk;kh
GJ gzKk; NrWJ mk;kh

mDgtplh vd;Nw vd;Nw jhd;
Mz;ltDk; je;jhd;
vLj;Jf;flh ,d;Nw ,d;Nw vd;W
MjtDk; te;jhd;
ntWk; rhUk; rhu;
uhrh te;J Nyrh ghl
>

Dammaku Dammaku Tamil Song Lyrics in English

Damak damak damak damak damak
Damak damak damak damak damak
Dama dama dama dama dama dama

Damak damak dam dammaa  
Naan thillaalangadi aamaam  
Manam thudikkudhu ammaa 
Oru aattam podalaamaa  
Jamak jamakku jam jammaa  
En joli jaali thaammaa  
Palam irukkudhammaa 
Pudhu panamum serudhu ammaa  
Anubavidaa endre endre thaan  
Aandavanum thandhaan  
Eduththukkadaa indre indre endru   
Aandavanum vandhaan  
Verum saarum sir
Rasa vandhu lesa paada
  
Damak damak dam dammaa  
Naan thillaalangadi aamaam  
Manam thudikkudhu ammaa 
Oru aattam podalaamaa  
Jamak jamakku jam jammaa  
En joli jaali thaammaa  
Palam irukkudhammaa 
Pudhu panamum serudhu ammaa  

Haa..haha lalalaa
Heyhey heyhey….hei
Hoho hohoho
La laa

Netruyenbadhu mudindhadhu ninaivil illai  
Naan naalaikku nadappadhai ninaippadhillai  
Indru enbadhai thaviravum edhuvum illai  
Un naadi naan idhayaththil kavalai illai  

Vattam pottu nee vaazhvadharku  
Vaazhkkai innaa kanithamaa  
Ellai thaandi nee aadi paadu
Edhuvum illai punidhamaa
Nenjil illai bayam bayam  
Neram vandhaal jeyam jeyam 

Damak damak dam dammaa  
Naan thillaalangadi aamaam  
Manam thudikkudhu ammaa 
Oru aattam podalaamaa  
Jamak jamakku jam jammaa  
En joli jaali thaammaa  
Palam irukkudhammaa 
Pudhu panamum serudhu ammaa  
  
Ellorukkum jeyikkira kaalam varum  
Un koodathaan boomiyai pilandhu varum  
Un paadhaiyil aayiram thiruppam varum  
Nillaamaley odidu ilakku varum  
Vaanam mele ye boomi keezhey  
Vaasalin aagal naduviley  
Tholin meley vaanam illai  
Purinthavan nadappaan kadaliley   
Thirumbi paaru thinam thinam   
Irukku nooru sugam sugam 

Damak damak dam dammaa  
Naan thillaalangadi aamaam  
Manam thudikkudhu ammaa 
Oru aattam podalaamaa  
Jamak jamakku jam jammaa  
En joli jaali thaammaa  
Palam irukkudhammaa 
Pudhu panamum serudhu ammaa  

Anubavidaa endre endre thaan  
Aandavanum thandhaan  
Eduththukkadaa indre indre endru   
Aandavanum vandhaan  
Verum saarum sir
Rasa vandhu lesa paada

Dammaku Dammaku Video Song