Tamil Song Lyrics

Chuti Chuti Ponnukku Lyrics

Song : Chuti Chuti Ponnukku
Movie : Thalattu Ketkuthamma (1991)
Singers : S.P.Balasubramaniam, K.S. Chithra
Music : Ilaiyaraja
Lyricist :
Direction : Raj Kapoor
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2614 Times

View all Thalattu Ketkuthamma (1991) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : Rl;b.. Rl;b.. Rl;b.. Rl;b nghz;Z
,J kl;b.. kl;b.. kl;b.. kl;b nghz;Z
Rl;b nghz;z Rj;jl;lh
fl;b fl;b Nghll;lh
nghl;L xz;Z ntf;fl;lh
njhl;L njhl;L fps;sl;lh
VN` N`N` Lu;u;u;u;u; Rl;b..

Mz; : Rl;b.. Rl;b.. nghz;Zf;F
nkl;b xd;D Nghll;lh
nkl;b Nghl;L.. fl;b Nghll;lh
nghl;lf; Fl;b thapf;F
G+l;L xd;D Nghll;lh
G+l;L Nghl;L.. ghl;L ghll;lh

ghg;gh ag;gg;gh
ghg;gh mg;gg;gh
ghu;j;jh jg;gg;gh.. tPuhg;gh

ngz; : kl;b kl;b kl;ilf;F
kl;b kwf; fl;ilf;F
nfhl;bf; nfhl;b.. Gj;jp nrhy;yl;lh
gl;bf;fhl;L gl;bf;F
nfhl;bf;nfhs;Sk; ntl;bf;F
tl;bg;Nghl;L.. thq;fpf; nfhs;sl;lh

Mz; : nrhy;yp ntr;r xU Njjpapy;
epf;f tr;R.. khy khj;JNtd; `h`h
ngz; : fl;bf;fpl;l kW ehspNy
nghl;b ghk;gh.. xd;d khj;JNtd;
Mz; : thb.. G+Q;rpl;Nl.. eP jhd;.. vd; fpl;Nl
tPzh.. Kl;bdh.. Kl;b NjAk; N`ha;
ngz; : Nghah.. $Kl;l.. Ntzh.. vd; fpl;l
eP jhd;.. Fl;bdh.. Fl;b ghAk;
Mz; : NtfhJ gg;G jhd; (Iiaaa;a iaa;aa;a)
ngz; : MfhJ jg;G jhd; (Iiaaa;a iaa;aa;a)
Mz; : NtfhJ gg;G jhd;
MfhJ jg;G jhd;
ahUd;D vd;d eP nedr;Nr
kjpf;nfl;l nghz;Z

Mz; : Rl;b.. Rl;b.. nghz;Zf;F
nkl;b xd;D Nghll;lh
nkl;b Nghl;L.. fl;b Nghll;lh
ngz; : Md;.. gl;bf;fhl;L gl;bf;F
nfhl;bf;nfhs;Sk; ntl;bf;F
tl;bg;Nghl;L.. thq;fpf; nfhs;sl;lh

Mz; : ghg;gh ag;gg;gh
ghg;gh mg;gg;gh
ghu;j;jh jg;gg;gh.. tPuhg;gh

ngz; : kl;b kl;b kl;ilf;F
kl;b kwf; fl;ilf;F
nfhl;bf; nfhl;b.. Gj;jp nrhy;yl;lh
Mz; : nghl;lf; Fl;b thapf;F
G+l;L xd;D Nghll;lh
G+l;L Nghl;L.. ghl;L ghll;lh

ngz; : nghl;lg; Gs;s kQ;r EhYf;F
fl;Lg;gl;lje;j.. fhyk; jhd;
Mz; : nfl;bf;fhu iga ghl;Lf;F
xj;Jf;fhJ.. jg;G jhsk; jhd;
ngz; : khkh.. cd;dg;Nghy;.. thr;rh.. vd;dg;Nghy;
khy.. ,l;lt.. mQ;r khl;lh
Mz; : CUk;.. nfl;LLk;.. NgUk;.. nfl;LLk;
jhuk;.. cd;dg;Nghy;.. Ml;lk; Nghl;lh
ngz; : khdk; tq;fj;jhd; (te;jpUf;Fk; te;jpUf;Fk;)
Mz; : Nghb thaj;jhd; (nghj;jpntg;Nghk; nghj;jpntg;Nghk; )
ngz; : MdhYk; fj;JNtd;
mlq;fhk Rj;JNtd;
Cnuy;yhk; xd;dj;jhd; gopf;Fk;
Fspu;tpl;Lg; Nghd

ngz; : kl;b kl;b kl;ilf;F
kl;b kwf; fl;ilf;F
nfhl;bf; nfhl;b.. Gj;jp nrhy;yl;lh
Mz; : N`ha; nghl;lf; Fl;b thapf;F
G+l;L xd;D Nghll;lh
G+l;L Nghl;L.. ghl;L ghll;lh

ngz; : ghu;j;jh vd;dg;gh
Nghg;gh rpd;dg;gh
mj;jh mg;gg;gh.. tPuhg;gh

Mz; : Rl;b.. Rl;b.. nghz;Zf;F
nkl;b xd;D Nghll;lh
nkl;b Nghl;L.. fl;b Nghll;lh>

Chuti Chuti Ponnukku Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Chuti Chuti Ponnukku in english, it will be updated soon. Check back later.

Chuti Chuti Ponnukku Video Song

If you don't see the video song of Chuti Chuti Ponnukku, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos