Tamil Song Lyrics

Chinnanchirusugha manasukkul Lyrics

Song : Chinnanchirusugha manasukkul
Movie : Kumguma Poovum Konjum Puraavum (2009)
Singers : Javed Ali, Bella Shinde
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Vaali
Direction :
Submitted By : Sofe_Kannu
Viewed 2886 Times

View all Kumguma Poovum Konjum Puraavum (2009) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: jh ed;ddh... jd;dhd eddh jd;dhddh....XX..XxX...XxXX...
ngz;: jh ed;ddh... jd;dhd eddh jd;dhddh....XX..XxX...XxXX...

Mz;: rpd;dQ;rpWRf kdRf;Fs; rpY rpYd;D rpd;dj; Jhuy; Nghl...
ngz;: Gj;Jk; GJrhf nedg;Gf;Fs; nghr nghrd;D.. gl;LG+f;fs; G+f;f...
Mz;: nghJthf... gUtk; xU G+e;Njhl;lkhr;R...
ngz;: NtNuhL gOf;Fk; xU ePNuhl;lkhr;R...
Mz;: tpyfhj cwT xU nfhz;lhl;lkhr;R..

ngz;: Gj;Jk; GJrhf nedg;Gf;Fs; nghr nghrd;D.. gl;LG+f;fs; G+f;f...
Mz;: rpd;dQ;rpWRf kdRf;Fs; rpY rpYd;D rpd;dj; Jhuy; Nghl...

ruzk; 1 :
ngz;: rpL%Q;rp ePjhndd;W.. nrhy;yp nrhy;yp..Nfsp Nfsp.....
rpd;d rpd;d Nrl;il nrapNjdh.....xXxX..XxXX
Mz;: re;J nghe;jpy; ePjhd; te;jh...xj;jp Nghf xj;Jf;fhk.....
rz;bau; Nghy; tk;G nrapNjdh ..XXX...xXxX

ngz;: xXxXx....miu l;uhau; Nghl;l igad; eP ghlhj yhtzp..
Mz;: tpuy; #g;gp epd;d Gs;s eP Nghl;lhr;R jhtzp....
ntisahl;lh ,Ue;j Kfk; Vd; ntspwp Nghr;R.....
ngz;: Ntnwd;d G+g;G milQ;R nttuk; njupQ;rhr;R...

mz;: FWk;gh jhd; jpupQ;r nghz;Z Vd; Fkup Mr;R.....
ngz;: Ntnwd;d clk;G cdf;F toq;f Kbthr;R......

ruzk; 2 :

Mz;: kz;zhy jhd; tPL fl;b ehDk; ePAk;.... thOug;Ngh
kPd; Fok;G Mf;fp Nghl;Nl eP... xXx XXXx
ngz;: fkUfl;L flykpl;lha; thq;fpdhf;f..thap tr;rp
fhf;fh fb fbr;rp je;jha; eP...XxX XxXX

Mz;: fUthl;l Nghy jPapy vd;ndQ;r thl;bNd ...
ngz;: mq;fhy mk;kd; Nfhapypy; fz; [hl fhl;bNd..
mb Mj;jP... kdRf;Fs;s G+ tr;rjhU....
Mz;: NtuhU Mb mirAk; moF kzpj; NjU...
mb Mj;jP ... nedg;GFs;s Nghap epd;djhU....
ngz;: NtuhU.. $r;rk; tpLj;j <r;r ku G+T

Mz;: rpd;dQ;rpWRf kdRf;Fs; rpY rpYD rpd;dj; Jhuy; Nghl...
ngz;: Gj;Jk; GJrhf nedg;Gf;Fs; nghr nghrd;D.. gl;LG+f;fs; G+f;f...

>

Chinnanchirusugha manasukkul Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Chinnanchirusugha manasukkul in english, it will be updated soon. Check back later.

Chinnanchirusugha manasukkul Video SongTamil Cooking Videos