Tamil Song Lyrics

Chinna Mani Kovilile Lyrics

Song : Chinna Mani Kovilile
Movie : Vanna Vanna Pookal (1992)
Singers : K.J.Yesudass
Music : Ilayaraja
Lyricist : Vaali
Direction : Balumahendra
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 5026 Times

View all Vanna Vanna Pookal (1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(rpd;dkzp NfhapypNy MLjb xU tpsf;F
nghd;Dyfk; fhz;gjw;f;F Vw;wp itj;j jpUtpsf;F) (2)
njw;F jpir topNa njd;wy; tUNkh
jPgk; tpLk; Rliu jPz;b tpLNkh

rpd;dkzp NfhapypNy MLjb xU tpsf;F
nghd;Dyfk; fhz;gjw;f;F Vw;wp itj;j jpUtpsf;F

me;j gf;fk; ez;gdb.. ,e;j gf;fk; jq;ifab
nrhd;dNjh ghjp nrhy;yhjJ kPjp
me;j fz;zpy; fw;gidfs;.. ,e;j fz;zpy; rQ;ryq;fs;
nuz;ilAk; ehd; jhd; fz;Nld; ,e;j ehspy;
ve;j top mikg;ghd; thdpUf;Fk; Njtd;
me;j top elf;Fk; khdplupd; [Ptd;
cd; trk; vd; trk; vd;d jhd; ,q;Nf
cdf;fhf ehNd eyk; ghLNtNd
Njtd; ce;jd; Jiz tuj;jhNd

rpd;dkzp NfhapypNy MLjb xU tpsf;F
nghd;Dyfk; fhz;gjw;f;F Vw;wp itj;j jpUtpsf;F

ey;ypuT Neuj;jpNy.. el;l eL thdj;jpNy
nts;sp kPd; NghNy ehd; jhd; cd;id ghu;j;Njd;
epj;jk; ,q;F thrypNy.. ghb tUk; njd;wypNy
cd; Fuy; Xir ehd; jhd; vd;Wk; Nfl;Ngd;
mz;zd; jq;if cwT ,g;gpwg;gpy; njhlf;fk;
,d;Dk; ,J njhlu;e;J vg;gpwg;Gk; ,Uf;Fk;
te;jJk; tho;e;jJk; nfhQ;r ehs; MFk;
cdf;fhf ehNd eyk; ghLNtNd
Njtd; ce;jd; Jiz tuj;jhNd

(rpd;dkzp NfhapypNy MLjb xU tpsf;F
nghd;Dyfk; fhz;gjw;f;F Vw;wp itj;j jpUtpsf;F) (2)
njw;F jpir topNa njd;wy; tUNkh
jPgk; tpLk; Rliu jPz;b tpLNkh
njw;F jpir topNa njd;wy; tUNkh...


>

Chinna Mani Kovilile Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Chinna Mani Kovilile in english, it will be updated soon. Check back later.

Chinna Mani Kovilile Video Song

If you don't see the video song of Chinna Mani Kovilile, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos