Tamil Song Lyrics

Chinna Chinna Saedhi Solli Lyrics

Song : Chinna Chinna Saedhi Solli
Movie : Senthoora Pandi (1993)
Singers : Mano, Swarnalatha
Music : Deva
Lyricist : Vaali, P R C Balu
Direction : S. A. Chandrasekhar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3802 Times

View all Senthoora Pandi (1993) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : rpd;d.. rpd;d.. Nrjp nrhy;yp.. te;jnjhU [hjp ky;yp
Md ky fhj;jbf;Fk; Njhg;Nghuk;.. N`ha;
Mr kdk; ghLnjhU Njthuk;
Nkw;fhy nta;apy; rha.. tha;f;fhypy; nts;sk; gha..
kaf;fk;.. xU nfwf;fk;.. ,e;j taRy kdRy..
te;J te;J nghwf;Fk;

ngz; : rpd;d.. rpd;d.. Nrjp nrhy;yp.. te;jnjhU [hjp ky;yp
Md ky fhj;jbf;Fk; Njhg;Nghuk;.. N`ha;
Mr kdk; ghLnjhU Njthuk;

Mz; : nky;y nky;y jhsk; jl;l
kj;jsKk; rk;kjj;j jUNkh
fr;Nrupa ehDk; itf;Fk;.. ehs; tUNkh..
ngz; : mQ;R tpuy; Nfhyk; Nghl
mr;rk; vd;d kpr;rkpd;wp tpLNkh
md;dhle;jhd; Mir vd;Dk;.. Neha; tUNkh..
Mz; : nkhl;L tpupe;jhy;.. tz;Ljhd;.. Kj;jk; Nghlhjh..
ngz; : Kj;jk; tpOe;jhy;.. mk;kk;kh.. ntl;fk; $lhjh..
Mz; : fl;b gpbr;rpUf;f.. nkl;L gbr;rpUf;f
vdf;nfhU.. tuk; nfhL.. kbapdpy;.. ,lk; nfhL..

ngz; : rpd;d.. rpd;d.. Nrjp nrhy;yp (k;k;k;).. te;jnjhU [hjp ky;yp
Md ky fhj;jbf;Fk; Njhg;Nghuk;.. N`ha;
Mr kdk; ghLnjhU Njthuk;

ngz; : xd;d tpl;L ehd; ,Ue;jhy;
me;jp tUk; re;jpuDk; RLNkh
kd;kjdpd; mk;GfSk;.. gha;e;jpLNkh..
Mz; : ntz;zpyt JhJ tpL
tz;z kapy; cd;dUfpy; tUNtd;
gs;spaiw ghly;fis.. ghbLNtd;..
ngz; : vd;id nfhLg;Ngd;.. nfhz;L Ngh.. ce;jd; ifNahL..
Mz; : xl;b ,Ug;Ngd;.. MilNghy;.. ce;jd; nka;NahL..
ngz; : jd;de;jdpr;rpUf;f.. cd;id nedr;rpUf;f
gdp tpOk;.. ,utpdpy;.. cjLfs; ntbf;fpJ..

Mz; : rpd;d.. rpd;d.. Nrjp nrhy;yp.. te;jnjhU [hjp ky;yp
Md ky fhj;jbf;Fk; Njhg;Nghuk;.. N`ha;
Mr kdk; ghLnjhU Njthuk;
ngz; : Nkw;fhy nta;apy; rha.. tha;f;fhypy; nts;sk; gha..
Mz; : kaf;fk;.. xU nfwf;fk;.. ,e;j taRy kdRy..
te;J te;J nghwf;Fk;

ngz; : rpd;d.. rpd;d.. Nrjp nrhy;yp.. te;jnjhU [hjp ky;yp
Md ky fhj;jbf;Fk; Njhg;Nghuk;.. N`ha;
Mr kdk; ghLnjhU Njthuk;>

Chinna Chinna Saedhi Solli Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Chinna Chinna Saedhi Solli in english, it will be updated soon. Check back later.

Chinna Chinna Saedhi Solli Video Song

If you don't see the video song of Chinna Chinna Saedhi Solli, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos