Tamil Song Lyrics

Chinna Chinna Mazhai Lyrics

Song : Chinna Chinna Mazhai
Movie : En Swasa Kaatre (1999)
Singers : MG. Sreekumar
Music : AR. Rahman
Lyricist : Vairamuthu
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 3534 Times

View all En Swasa Kaatre (1999) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

rpd;dr;rpd;d kioj;Jspfs; Nru;j;J itg;NgNdh
kpd;dy; xspapy; E}nyLj;Jf; Nfhu;j;J itg;NgNdh
rpd;dr;rpd;d kioj;Jspfs; Nru;j;J itg;NgNdh
kpd;dy; xspapy; E}nyLj;Jf; Nfhu;j;J itg;NgNdh

rf;futhfNkh kioia mUe;Jkh - ehd;
rf;futhfg; gwit MNtNdh
kioapd; jhiufs; itu tpOJfs;
tpOJ gpbj;J tpz;zpy; Nru;NtNdh

rpd;dr;rpd;d kioj;Jspfs; Nru;j;J itg;NgNdh
kpd;dy; xspapy; E}nyLj;Jf; Nfhu;j;J itg;NgNdh

rpW G+tpdpNy tpOe;jhy; xU Njd; Jspaha; tUtha;
rpW rpg;gpapNy tpOe;jhy; xU Kj;njdNt Kjpu;tha;
gapu; NtupdpNy tpOe;jhy; etjhdpakha; tpistha;
vd; fz;tpopf;Fs; tpOe;jjdhy; ftpijahf kyu;e;jha;
me;j ,aw;ifad;id gilj;j xU ngupa \tu; ,J
ml ,e;j taJ fope;jhy; gpwnfq;F eidtJ
,ts; fd;dpnad;gij ,e;j kio fz;lwpe;J nrhy;ypaJ

rf;futhfNkh.....

kio ftpij nfhz;L tUJ ahUk; fjtilf;f Ntz;lhk;
xU fUg;Gf;nfhb fhl;b ahUk; Fil gpbf;f Ntz;lhk;
,J Njtijapd; gupR ahUk; jpUk;gpf; nfhs;s Ntz;lhk;
neLQ;rhyapNy eida xUtu; rk;kjKk; Ntz;lhk;
me;j Nkfk; Rue;j ghypy; Vd; eida kWf;fpwha;
eP thote;j tho;tpy; xU gFjp ,of;fpwha;
eP fz;fs; %bf; fiuAk;NghJ
kz;zpy; nrhu;f;fk; va;Jtha; ... .2

XN`hN`h xN`h xN`h Xn`hn`hN`hN`h.......3

rf;futhfNkh....

rpd;dr;rpd;d.....
>

Chinna Chinna Mazhai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Chinna Chinna Mazhai in english, it will be updated soon. Check back later.

Chinna Chinna Mazhai Video SongTamil Cooking Videos