Tamil Song Lyrics

Chellam Konjum Poove Lyrics

Song : Chellam Konjum Poove
Movie : Megha (2013)
Singers : Yuvan Shankar Raja, Ramya NSK
Music : Ilayaraja
Lyricist : Palani Bharathi
Direction :
Submitted By : Venkat Sridhar
Viewed 3854 Times

View all Megha (2013) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: nry;yk; nfhQ;Rk; G+Nt nfhQ;rk; thlh
cs;sq;ifapy; cd;id ms;sp jhlh 2

tpz;kPd; Nfl;Nld; thdk; je;jha;
cd;id Nfl;Nld; capiu je;jha;
Nkfk; Nkfj;NjhL nfhQ;rp
NgRk; Xir Nfl;fyhkh
me;j ntz;zpyhtpd; kbapy;
fhjy; fijfs; Nfl;fyhkh
J}q;fp ghu;fyhkh

ngz;: nry;yk; nfhQ;Rk; G+Nt nfhQ;rk; thlh
cs;sq;ifapy; cd;id ms;sp jhlh
nfhQ;rk; thlh... ms;sp jhlh...


Mz;: G+f;fs; cjpu;fpd;w epoy; rhiyapy;
neQ;rk; cd;NdhL ePe;Jk;
fhjy; guprhf kio G+f;fis
iffs; cdf;fhf Ve;Jk;

ngz;: vd; fz;fs; ghu;j;Jnfhz;Nl
eP cyUk; cswy; vy;yhk;
xU ftpij Mdnjd;d
eP ftpQd; Mdnjd;d

Mz;: ve;jd; fhjy; Njtij eP
ce;jd; rpwfpy; vd;id %L
ve;jd; %r;R FoYFy;Ny
te;J ,utpy; uhfk; ghL
vd;dpy; cd;id NjL

ngz;: nry;yk; nfhQ;Rk; G+Nt nfhQ;rk; thlh
cs;sq;ifapy; cd;id ms;sp jhlh


ngz;: fhiy gdp Nghy cd; Qhgfk;
vd;id rpy;nyd;W jPz;Lk;

Mz;: khiy ntapy; te;J vd; khu;gpNy
ce;jd; tpuy; nfhz;L rPz;Lk;

ngz;: vd; fdtpd; moF vy;yhk; eP ms;sp te;jnjd;d

Mz;: vd; fhjy; nkhopfs; vy;yhk; eP nrhy;yp je;jnjd;d

ngz;: ,q;F tPRk; fhw;W vy;yhk;
ce;jd; thrk; tPr Ntz;Lk;
Mdhy; tpz;zpy; te;j kz;zpy;
ce;jd; neQ;rpy; G+r Ntz;Lk;
fz;fs; $r Ntz;Lk;.....


Mz;: nry;yk; nfhQ;Rk; G+Nt nfhQ;rk; thlh
cs;sq;ifapy; cd;id ms;sp jhlh

ngz;: tpz;kPd; Nfl;Nld; thdk; je;jha;
cd;id Nfl;Nld; capiu je;jha;

Mz;: Nkfk; Nkfj;NjhL nfhQ;rp
NgRk; Xir Nfl;fyhkh
me;j ntz;zpyhtpd; kbapy;
fhjy; fijfs; Nfl;fyhkh
J}q;fp ghu;fyhkh

ngz;: nry;yk; nfhQ;Rk; G+Nt nfhQ;rk; thlh
cs;sq;ifapy; cd;id ms;sp jhlh
nfhQ;rk; thlh.... ms;sp jhlh....
>

Chellam Konjum Poove Tamil Song Lyrics in English

chellam konjum poove konjam vaada
ullangaiyil unnai alli thaada
chellam konjum poove konjam vaada
ullangaiyil unnai alli thaada


vinmeen keten vaanam thanthai
unnai keten uyirai thanthai


megam megathodu konji
pesum oosai ketkalama
antha vennilavin madiyil
kaadhal kathaigal ketkalama
thoongi paarkalam..

Chellam Konjum Poove Video SongTamil Cooking Videos