Tamil Song Lyrics

Buddhi Sigamani Lyrics

Song : Buddhi Sigamani
Movie : Iruvar Ullam (1963)
Singers : Eswari LR, Raghavan AL
Music : Mahadevan KV
Lyricist : Kannadasan
Direction : Prasad LV
Submitted By : Nivi
Viewed 3727 Times

View all Iruvar Ullam (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Gj;jp rpfhkzp ngw;w gps;is - ,J
Gd;dif nra;AJ rpd;d gps;is
Gj;jp rpfhkzp ngw;w gps;is - ,J
Gd;dif nra;AJ rpd;d gps;is

mQ;Rf;F gpd;dhNy te;j gps;is - ,J
Mwhtjha; te;j nry;y gps;is
MuhNuh mup MuhNuh - ml
mrl;L gaGs;s MuhNuh

GU\d; kdjpNy G+j;jpUe;Njd;
Mkhkh
jpdk; nghOJk; ,uTkha; tho;e;jpUe;Njd;
Mkhkh
tU\k; xU gps;is ngw;nwLj;Njd;
,g;Ngh taR ,Ugj;jpahwhr;R
tU\k; xU gps;is ngw;nwLj;Njd;
,g;Ngh taR ,Ugj;jpahwhr;R

ma;aa;Nah ma;aa;Nah MuhNuh cq;f
mk;kh fijia eP NfshNah
MuhNuh mup MuhNuh - ml
mrl;L gaGs;s MuhNuh

MW gpwe;jJ NghJk; vd;W ehd;
MW Fsk; vy;yhk; %o;fp te;Njd;
MW gpwe;jJ NghJk; vd;W ehd;
MW Fsk; vy;yhk; %o;fp te;Njd;
fhrp uhNk];tuk; nrd;W te;Njd;
ghOk; fhjypdhNy jpUk;gp te;Njd;

NghfhJ Iah NghfhJ
vq;F NghdhYk; Mir NghfhJ
MuhNuh mup MuhNuh - ml
mrl;L gaGs;s MuhNuh

Mirf;F gps;is Mwhr;R Mwhr;R
,dp mLj;J jil nra;a Mwha;r;rp Mwha;r;rp
ehk MirAld; Ngrp ehshr;R
Mgj;J mq;Nfjhd; cUthr;R
MirAld; Ngrp ehshr;R
Mgj;J mq;Nfjhd; cUthr;R

MdhYk; Jhz;LJ cd; ghl;L
,dp mLj;jJ eP vd;id jhyhl;L
>

Buddhi Sigamani Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Buddhi Sigamani in english, it will be updated soon. Check back later.

Buddhi Sigamani Video Song

If you don't see the video song of Buddhi Sigamani, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos