Buddhan Yesu Gandhi

Tamil Song Lyrics

Buddhan Yesu Gandhi Lyrics

Song : Buddhan Yesu Gandhi
Movie : Chandrodayam
Singers : T.M.Soundararajan
Music : TMV
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Nivi
Viewed 14015 Times

View all Chandrodayam Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Gj;jd; VR fhe;jp gpwe;jJ G+kpapy; vjw;;fhf
Njhoh Vio ekf;fhf
Gj;jd; VR fhe;jp gpwe;jJ G+kpapy; vjw;;fhf
Njhoh Vio ekf;fhf

fq;if aKid fhtpup itif XLtnjjw;;fhf
ehSk; cioj;J jhfk; vLj;j Njhou;fs; ekf;fhf
Nfs;tpf;Fwp Nghy; KJF tise;J ciog;gJ vjw;;fhf
khdk; xd;Nw ngupnjd vz;zp gpiof;Fk; ekf;fhf

Gj;jd; VR fhe;jp gpwe;jJ G+kpapy; vjw;;fhf
Njhoh Vio ekf;fhf

epoy; Ntz;Lk; NghJ kuk; xd;W cz;L
gif te;j NghJ Jiz xd;W cz;L
epoy; Ntz;Lk; NghJ kuk; xd;W cz;L
gif te;j NghJ Jiz xd;W cz;L
,Us; te;j NghJ tpsf;nfhd;W cz;L
vjpu;fhyk; xd;W vy;Nyhu;f;Fk; cz;L
cz;ik vd;gJ vd;Wk; cs;sJ
nja;tj;jpd; nkhopahFk;
ed;ik vd;gJ ehis tUtJ
ek;gpf;if xspahFk;

Gj;jd; VR fhe;jp gpwe;jJ G+kpapy; vjw;;fhf
Njhoh Vio ekf;fhf

nghUs; nfhz;l Ngu;fs; kdk; nfhz;ljpy;iy
jUk; iffs; Njb nghUs; te;jjpy;iy
nghUs; nfhz;l Ngu;fs; kdk; nfhz;ljpy;iy
jUk; iffs; Njb nghUs; te;jjpy;iy
kdk; vd;w Nfhapy; jpwf;fpd;w Neuk;
miof;fhky; mq;Nf nja;tk; te;J NrUk;
mOjtu; rpupg;gJk; rpupj;jtu; mOtJk;
tpjp top te;jjpy;iy
xUtUf;nfd;Nw cs;sij vy;yhk;
,iwtDk; je;jjpy;iy

Gj;jd; VR fhe;jp gpwe;jJ G+kpapy; vjw;;fhf
Njhoh Vio ekf;fhf
fq;if aKid fhtpup itif XLtnjjw;;fhf
ehSk; cioj;J jhfk; vLj;j Njhou;fs; ekf;fhf
Gj;jd; VR fhe;jp gpwe;jJ G+kpapy; vjw;;fhf
Njhoh Vio ekf;fhf
>

Buddhan Yesu Gandhi Tamil Song Lyrics in English

Buddhan yesu gandhi pirandhadhu bhoomiyil edharkkaaga
Thozhaa ezhai namakkaaga
Buddhan yesu gandhi pirandhadhu bhoomiyil edharkkaaga
Thozhaa ezhai namakkaaga

Gangai yamunai kaaviri vaigai oduvathetharkkaaga
Naalum uzhaiththu dhaagam eduththa thozhargal namakkaaga
Kelvikkuri pol mudhugu valaindhu uzhaippadhu edharkkaaga
Maanam ondre peridhena enni pizhaikkum namakkaaga

Buddhan yesu gandhi pirandhadhu bhoomiyil edharkkaaga
Thozhaa ezhai namakkaaga

Nizhal vendhum bothu maram ondru undu
Pagai vandha podhu thunai ondru undu
Nizhal vendhum bothu maram ondru undu
Pagai vandha podhu thunai ondru undu
Irul vandha podhu vilakkondru undu
Edhirgaalam ondru ellorkkum undu
Unmai enbadhu endrum ulladhu
Deivathin mozhiyaagum
Nanmai enbadhu naalai varuvadhu
Nambikkai oliyaagum

Buddhan yesu gandhi pirandhadhu bhoomiyil edharkkaaga
Thozhaa ezhai namakkaaga

Porul konda pergal manam kondadhillai
Tharum kaigal thedi porul vandhadhillai
Porul konda pergal manam kondadhillai
Tharum kaigal thedi porul vandhadhillai
Manam endra koyil thirakkindra neram
Azhaikkaamal ange deivam vandhu serum
Azhuthavar sirippadhum siriththavar azhuvadhum
Vidhi vashi vandhadhillai
Oruvarukkendre ulladhai ellam
Iraivavum thandhadhillai

Buddhan yesu gandhi pirandhadhu bhoomiyil edharkkaaga
Thozhaa ezhai namakkaaga
Gangai yamunai kaaviri vaigai oduvathetharkkaaga
Naalum uzhaiththu dhaagam eduththa thozhargal namakkaaga
Buddhan yesu gandhi pirandhadhu bhoomiyil edharkkaaga
Thozhaa ezhai namakkaaga

Buddhan Yesu Gandhi Video Song