Bommalatam Adathaan

Tamil Song Lyrics

Bommalatam Adathaan Lyrics

Song : Bommalatam Adathaan
Movie : Bose (2004)
Singers : Karthik, Chithra Sivaraman
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2385 Times

View all Bose (2004) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : nghk;kyhl;lk; Mlj;jhd;
ey;y nghk;k fpilr;rpUf;Nf
ngz; : [y;ypf;fl;L Mlj;jhd;
ey;y fhs fpilr;rpUf;Nf
Mz; : rhtp nfhLj;jh nghk;ikAk;
ehd; nrhd;dj nrQ;rpLkh
ngz; : jz;zp fhl;Ldh fhisAk;
vd; Nriyf;Fs; mlq;Fkh
Mz; : grpa eP Jhz;Lw tar Vd; rPz;Lw
ngz; : kdr fpy;yhjlh mofh nfhy;yhjlh
ml mlq;fhj Mr te;J mb tapu fyf;Fjlh

Mz; : nghk;kyhl;lk; Mlj;jhd;
ey;y nghk;k fpilr;rpUf;Nf (fpilr;rpUf;Nf)
ngz; : [y;ypf;fl;L Mlj;jhd;
ey;y fhs fpilr;rpUf;Nf (fpilr;rpUf;Nf)

Mz; : xd; kr;rj;Jy tr;rpUf;Nfd; Mr Mr
Kj;jjhy gr;r Fj;jth
ngz; : ehd; ntf;fk; tpl;L vy;yhj;ijAk; Ngr Ngr
rhkj;Jy vOg;gp tplth
Mz; : `h %r;R fhJf;Nf eP KOfhk Nghtb
tha %bfpl;L Rk;kh Nghwpah
ngz; : tPdh NgRtJ Ntiyf;F MfhJlh
vd;d nfhQ;rk; KbQ;rh eP mlf;fpf;Nfhlh

Mz; : nghk;kyhl;lk; Mlj;jhd;
ey;y nghk;k fpilr;rpUf;Nf (fpilr;rpUf;Nf)
ngz; : [y;ypf;fl;L Mlj;jhd;
ey;y fhs fpilr;rpUf;Nf (fpilr;rpUf;Nf)

Mz; : N` %D ld;D Nkhf jPa Ke;jhidapy; kwr;R
Vz;b vd;d #L Vj;Jw
ngz; : Kf;fh gb fhk jPa Ntu;itapy nfhor;R
vd; xlk;gpy; Vz;lh G+Ru
Mz; : ehb euk;G vy;yhk; ehadk; jhd; CJJ
tuk;G kPwp ePAk; fpl;l thb th
ngz; : N` fl;l vUk;Gf;Fjhd; fUk;G Njhl;lk; frf;Fkhlh
ehNd xd;d Xb te;J fbr;rpf;FNwd;

Mz; : nghk;kyhl;lk; Mlj;jhd;
ey;y nghk;k fpilr;rpUf;Nf
ngz; : [y;ypf;fl;L Mlj;jhd;
ey;y fhs fpilr;rpUf;Nf
Mz; : rhtp nfhLj;jh nghk;ikAk;
ehd; nrhd;dj nrQ;rpLkh
ngz; : jz;zp fhl;Ldh fhisAk;
vd; Nriyf;Fs; mlq;Fkh
Mz; : grpa eP Jhz;Lw tar Vd; rPz;Lw
ngz; : kdr fpy;yhjlh mofh nfhy;yhjlh
ml mlq;fhj Mr te;J mb tapu fyf;Fjlh

Mz; : nghk;kyhl;lk; Mlj;jhd;
ey;y nghk;k fpilr;rpUf;Nf (fpilr;rpUf;Nf)
ngz; : [y;ypf;fl;L Mlj;jhd;
ey;y fhs fpilr;rpUf;Nf (fpilr;rpUf;Nf)>

Bommalatam Adathaan Tamil Song Lyrics in English

Male: Bommalaattam aadathaan 
Nalla bomma kedachirukke
Female: Jallikkattu aadathaan 
Nalla kaala kedachirukke
Male: Saavi koduthaa bommaiyum 
Naan sonnadha senjidumaa
Female: Thanni kaattunaa kaalayum 
En selaikkul adangumaa
Male: Pasiya nee thoondura vayasa yen seendura
Female: Manasa killaadhadaa azhagaa kollaadhadaa
Ada adangaadha aasa vandhu adi vayira kalakkudhadaa

Male: Bommalaattam aadathaan 
Nalla bomma kedachirukke (kedachirukke)
Female: Jallikkattu aadathaan 
Nalla kaala kedachirukke (kedachirukke)

Male: On machathula vachirukken aasa aasa
Muthathaala pacha kuthavaa
Female: Naan vekkam vittu ellaathaiyum pesa pesa
Saamathula ezhuppi vidavaa
Male: Haa moochi kaathukke nee muzhugaama povadee
Vaaya moodikittu summaa pariyaa
Female: Veena pesuvadhu velaikku aagaadhudaa
Enna konjam mudinjaa nee adakkkikkadaa

Male: Bommalaattam aadathaan 
Nalla bomma kedachirukke (kedachirukke)
Female: Jallikkattu aadathaan 
Nalla kaala kedachirukke (kedachirukke)

Male: Hey moonu tonnu moga theeya mundhaanaiyil marachi
Yendi enna soodu yethura
Female: Mukkaa padi kaama theeya vervayila kozhachu
En odambil yendaa poosura
Male: Naadi narambu ellaam naayanam thaan oodhudhu
Varambu meeri neeyum kitta vaadi vaa
Female: Hey katta erumbukkuthaan karumbu thoattam kasakkumaadaa
Naane onna oadi vandhu pudichikkuren

Male: Bommalaattam aadathaan 
Nalla bommaiyum kedachirukku
Female: Jallikkattu aadathaan 
Nalla kaala kedachirukke
Male: Saavi koduthaa bommaiyum 
Naan sonnadha senjidumaa
Female: Thanni kaattunaa kaalayum 
En selaikkul adangumaa
Male: Pasiya nee thoondura vayasa yen seendura
Manasa killaadhadaa azhagaa kollaadhadaa
Ada adangaadha aasa vandhu adi vayira kalakkudhadaa

Male: Bommalaattam aadathaan 
Nalla bommaiyum kedachirukke (kedachirukke)
Female: Jallikkattu aadathaan 
Nalla kaala kedachirukke (kedachirukke)

Bommalatam Adathaan Video Song

If you don't see the video song of Bommalatam Adathaan, it will be updated soon. Check back later.