Bharathi Kannamma

Tamil Song Lyrics

Bharathi Kannamma Lyrics

Song : Bharathi Kannamma
Movie : Ninaithale Inikkum (1979)
Singers : S.P. Balasubramaniyam, Vani Jayaram
Music : M.S. Viswanathan
Lyricist : Kannadasan
Direction : K. Balachandar
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 15085 Times

View all Ninaithale Inikkum (1979) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ghujp fz;zk;kh...
ePab rpd;dk;kh Nfsb nghd;dk;kh
mjpra kyu; Kfk;... jpdrup gy ufk; (2)
MapDk; vd;dk;kh Njd; nkhop nrhy;yk;kh
ghujp fz;zk;kh ePab rpd;dk;kh

ghujp fz;za;ah
ePNa rpd;da;ah Nfspij nghd;da;ah
mjpra kyu; Kfk;... jpdrup gy ufk; (2)
MapDk; vd;da;ah Mapuk; nrhy;ya;ah (2)

XNu uhfq;fspy; ghLk; tpjk; khWk; jpdk; khWk; (2)
Nkfq;fspy; fhZk; glk; khWk; jpdk; khWk;
mofpa fiy mJ
,tsJ epiy ,J
MapDk; vd;da;ah Mapuk; nrhy;ya;ah (2)

epyh fhyq;fspy; Nrhiyfspy; MLk; Rfk; Nfhb (2)
Njhifaplk; fhZk; Rfk; ,d;Dk; gy Nfhb
gytif eWkzk;... jUtJ jpUkzk;
MapDk; vd;dk;kh Njd;nkhop nrhy;yk;kh
ghujp fz;zk;kh ePab rpd;dk;kh

ghujp fz;za;ah
ePNa rpd;da;ah Nfspij nghd;da;ah..
mjpra kyu; Kfk;... jpdrup gy ufk;
MapDk; vd;dk;kh Njd;nkhop nrhy;yk;kh (2)
tpoh fhyq;fspy; Nfhtpy; rpiy ghLk; tiu ghLk; (2)
fhiytiu fhkd; fiz ghAk; tiu ghAk;
Rfk; xUGwk; tUk;... ,ilapil gak; tUk;
MapDk; vd;da;ah Mapuk; nrhy;ya;ah (2)

miy NkhJk;gb XLk; ejp neQ;rk; ,sneQ;rk; (2)
Mir tiy NjLk; Rfk; kQ;rk; kyu; kQ;rk;
Kjy; Kjy; gak; tUk; tu tu Rfk; tUk;
MapDk; vd;dk;kh Njd;nkhop nrhy;yk;kh
ghujp fz;zk;kh ePab rpd;dk;kh

ghujp fz;za;ah
ePNa rpd;da;ah Nfspij nghd;da;ah..
mjpra kyu; Kfk; jpdrup gy ufk;
mjpra kyu; Kfk; jpdrup gy ufk;

>

Bharathi Kannamma Tamil Song Lyrics in English

Bharathi kannammaa... 
Neeyadi chinnammaa keladi ponnammaa 
Adhisaya malar mugam... dhinasari pala ragam (2) 
Aayinum ennammaa then mozhi sollammaa 
Bharathi kannammaa neeyadi chinnammaa 

Bharathi kannayyaa 
Neeye chinnayyaa kelidhai ponnaiyaa 
Adhisaya malar mugam... dhinasari pala ragam (2) 
Aayinum ennaiyaa aayiram sollayyaa(2) 

Ore raagangalil paadum vidham maarum dhinam maarum(2) 
Megangalil kaanum padam maarum dhinam maarum 
Azhagiya kalai adhu 
Ivaladhu nilai idhu 
Aayinum ennayyaa aayiram sollayyaa(2) 

Nilaa kaalangalil solaigalil aadum sugam kodi(2) 
Thogaiyidam kaanum sugam innum pala kodi 
Palavagai narumanam... tharuvadhu thirumanam 
Aayinum ennammaa then mozhi sollammaa 
Bharathi kannammaa neeyadi chinnammaa 


Bharathi kannayyaa 
Neeye chinnayyaa kelidhai ponnaiyaa 
Adhisaya malar mugam... dhinasari pala ragam 
Aayinum ennammaa thenmozhi sollammaa (2)
Vizhaa kaalangalil kovil silai paadum varai paadum(2) 
Kaalaivarai kaaman kanai paayum varai paayum 
Sugam orupuram varum... idaiyidai bayam varum 
Aayinum ennayya aayiram sollayyaa(2) 

Alai modhumbadi odum nadhi nenjam ilanenjam (2) 
Aasai valai thedum sugam manjam malar manjam 
Mudhal mudhal bayam varum vara vara sugam varum 
Aayinum ennammaa thenmozhi sollammaa 
Bharathi kannammaa neeyadi chinnammaa

Bharathi Kannamma Video Song