Bagavali Naatile

Tamil Song Lyrics

Bagavali Naatile Lyrics

Song : Bagavali Naatile
Movie : Gulebagavali (1955)
Singers : T.M. SOUNDARARAJAN
Music : VISWANATHAN - RAMAMURTHY
Lyricist : Thanjai A. Ramaiahdhas Vindhan
Direction : T. R. Raamanna
Submitted By : Manimaran
Viewed 2748 Times

View all Gulebagavali (1955) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

gfhtyp ehl;bNy......
gfhtyp Ml;rpapNy.......
epahkha; thoTk; topAkpy;Ny
,J mepahak; mepahak; mepahak;

mepahak; ,e;j Ml;rpapNy ,J mepahak;
mepahak; ,e;j Ml;rpapNy ,J mepahak;
,q;Nf Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;
,q;Nf Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;
mepahak; ,e;j Ml;rpapNy ,J mepahak;
,q;Nf Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;

fdpthf NgRk; ngz;fs; ifapNy fj;jpAk; <l;bAk; ,Uf;FJ
fdpthf NgRk; ngz;fs; ifapNy fj;jpAk; <l;bAk; ,Uf;FJ

fztidf; fz;lhy; kidtpaH vy;yhk; fhis NghyNt Kiwf;FJ
fztidf; fz;lhy; kidtpaH vy;yhk; fhis NghyNt Kiwf;FJ
,q;Nf Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;

jdpikahf xU thypgd; ,Ue;jhy; ju Ntz;Lk;
gpuk;kr;rhup tup
jhyp fl;bNa FLk;gk; elj;jpdhy; mtDk; juZk;
rk;rhu tup
jdpikahf xU thypgd; ,Ue;jhy; ju Ntz;Lk;
gpuk;kr;rhup tup
jhyp fl;bNa FLk;gk; elj;jpdhy; mtDk; juZk;
rk;rhu tup
,q;F jLf;fp tpOe;j tup Fdpe;J epkpHe;j tup
,l;yp tup rl;dp tup gl;dp tup
,J Nghy; Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;

mHj;jNk ,y;yhj tupia tFf;Fk; gfhtyp uhzp ehl;bdpNy
mHj;jNk ,y;yhj tupia tFf;Fk; gfhtyp uhzp ehl;bdpNy
nghUj;jNk ,y;yhj GJg;GJ Kiwfis GFj;Jtnjy;yhk; epahakpy;Ny
nghUj;jNk ,y;yhj GJg;GJ Kiwfis GFj;Jtnjy;yhk; epahakpy;Ny
vLj;Jf; Nfl;fTk; ehjpapy;Ny
mt vd;d nra;jhYk; Nfs;tp ,y;Ny
,q;Nf Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;

mepahak; ,e;j Ml;rpapNy ,J mepahak;
,q;Nf Mz;fis ngz;fs; mbikahf;FtJ mepahak;

thog;gpwe;jtid thl;b tijf;Fk;gb
<l;bKidapNy nfhbia ehl;LwhH
<l;bKidapNy nfhbia ehl;LwhH

>

Bagavali Naatile Tamil Song Lyrics in English

Bagaavali naattile…
Bagaavali naatile…
Niyaamaai vaazhavum vazhiyumille
Idhu aniyaayam aniyaayam aniyaayam

Aniyaayam indha aatchiyile idhu aniyaayam
Aniyaayam indha aatchiyile idhu aniyaayam
Inge aangalai pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam
Inge aangalai pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam
Aniyaayaam indha aatchiyile idhu aniyaayam
Inge aangalai pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam

Kanivaaga pesum pengal kaiyile kathiyum eettiyum irukkudhu
Kanivaaga pesum pengal kaiyile kathiyum eettiyum irukkudhu

Kanavanai kandaal manaiviyar ellaam kaalai polave muraikkudhu
Kanavanai kandaal manaiviyar ellaam kaalai polave muraikkudhu
Inge aangalai pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam

Thanimaiyaaga oru vaaliban irunthaal thara vendum
Piramachaari vari
Thaali kattiye kudumbam nadathinaal avanum tharanum
Samsaara vari
Thanimaiyaaga oru vaaliban irunthaal thara vendum
Piramachaari vari
Thaali kattiye kudumbam nadathinaal avanum tharanum
Samsaara vari
Ingu thadukki vizhuntha vari kunindhu nimirntha vari
Idly vari chatny vari patni vari
Idhu pol aangal pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam

Arthame illaadha variyai vagukkum baagavali rani nattinile
Arthame illaadha variyai vagukkum baagavali rani nattinile
Poruthame illaadha pudhuputhu muraigalai pukuthuvathellaam niyaayamille
Poruthame illaadha pudhuputhu muraigalai pukuthuvathellaam niyaayamille
Eduthu ketkavum naathiyille
Ava enna seithaalum kelvi ille
Inge aangalai pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam

Aniyaayam indha aatchiyile idhu aniyaayam
Inge aangalai pengal adimaiyaakkuvadhu aniyaayam

Vaazhapiranthavanai vaatti vadhaikkumpadi
Eettimunaiyile kodiyai naatturaai
Eettimunaiyile kodiyai naatturaai

Bagavali Naatile Video Song

If you don't see the video song of Bagavali Naatile, it will be updated soon. Check back later.