Tamil Song Lyrics

Ayyayoo...ayyayoo.... Lyrics

Song : Ayyayoo...ayyayoo....
Movie : Paruthi Veeran (2007)
Singers : Manicka Vinayagam, Krishnaraj, Yuvan Shankar Raja, Shreya Ghoshal
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist : Snegan
Direction : Ameer Sultan
Submitted By : mr.musicc
Viewed 5535 Times

View all Paruthi Veeran (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz;: VNy......VNyNy...Ny... (2)
xj;j gid kuj;Jy...nrj;j Neuk; cd; kbapy;...
jiy tr;R rhQ;Rf;fpNwd;...rq;fjpa nrhy;ypj;jNwd;...
thb...eP...thb...
gj;J fz;Z ghyj;Jy...Nka;rYf;F fhj;jpUg;Nghk;...
gha;r;rNyhl thb Gs;s...$j;jbf;f Njitapy;y...
thb...eP...thb...
(VNy......VNyNy...Ny...) (2)

nrt;ntsep rpd;d fdp...
(x)cd;d rpiwnaLf;f NghNwd; th eP...

ngz;: ma;aa;Nah...V(vd;)cRUf;Fs;s
jPatr;rhd; ma;aa;Nah...
V(vd;)kdRf;Fs;s Nehajr;rhd; ma;aa;Nah...

Mz;: rz;lhsp Xk;ghrj;jhNy...
ehDk; Rz;nlypah MNd(d;) Gs;s...

ngz;: eP nfhd;dh $l Fj;jkpy;y...
eP nrhd;dh rhFk; ,e;j Gs;s...
ma;aa;Nah...V(vd;)ntf;fk; gj;jp
NtfpwNj ma;aa;Nah...
V(vd;)rkQ;rNjfk; rhapwNj ma;aa;Nah...

Mz;: muspntj thrf;fhup... Msf;nfhy;Yk; ghrf;fhup...
V(vd;)xlk;G neQ;rfPwP...eP cs;s te;j nfl;bfhup...
ma;aa;Nah...V(vd;),Lg;G Ntl;b
vwq;fp Nghr;Nr ma;aa;Nah...
V(vd;)kPr KWf;Fk; klq;fp Nghr;Nr ma;aa;Nah...

ngz;: fy;Yf;Fs;s Njiu Nghy...
fyQ;rpUf;Fk; jhbf;Fs;s xspQ;Rf;fth...
fhyRj;Jk; ne(ep)oy Nghy...
nghl;l fhl;by; xq;$lNt jq;fplth...

Mz;: XX...Xx...Xx...`h`h...`h...... (3)

ngz;: ma;NahEhW ghl;lhNy X..nedg;Gjhd;lh...
mk;kpf;fy;Y G+Nghy khwpg;Nghr;Nr Vd;lh...
ehd; thlh ky;yp...
eP Nghlh ms;sp...

Mz;: njhwl;bf;fz;Z fUthr;rpNa...
eP njhl;lh mUth fUk;ghFNj... (2)
rz;lhsp Xk;ghrj;jhNy...
ehDk; Rz;nlypah MNd(d;) Gs;s...

ngz;: eP nfhd;dh $l Fj;jkpy;y...
eP nrhd;dh rhFk; ,e;j Gs;s...
>

Ayyayoo...ayyayoo.... Tamil Song Lyrics in English

Male : Yeley… yeleleley…. Ley….. (2)
Otha pana marathula….Setha neram un madiyil…
Thalai vachi saanjikiren…. Sangathiya sollithaaren….
Vaadi… nee… vaadi…
Pathu kannu paalathula…Mechalukku kaathiruppen…
Paaichaloda vaadi pulla….kooththadikka thevaiyilla…
Vaadi… nee… vaadi….
(Yeley… yeleleley….ley…. (2)

Sevvelani chinna kani….
Unna seraiyedukka poren Vaa nee…

Female : Ayyaiyyo…. en usurukkulla
Theeyavachan ayyaiyyo….
En manasukulla noiyathachan ayyaiyyo…..

Male : Sandaali umpaasathaale….
Nanum sundeliyaa aanen pulla….

Female : Nee konnaa kooda kuthamilla…
Nee sonnaa saagum indha pulla….
Ayyaiyyo….En vetkam paththi
Vegurathe ayyaiyyo….
En samanjadhegam saaiyirathe ayyaiyyo…..

Male : Aralivedha vaasakkaari…. aalakkollum paasakkaari….
En udambu nenjakeeri….Nee ulla vandha gettikkaari….
Ayyaiyyo yen iduppu vetti
Irangi poche ayyaiyyo….
En meesa murukkum madangi pochae ayyaiyyo…..

Female : Kallukkulla therai pola….
Kalanjirukkum thaadikkulla Olinjikkavaa….
Kaalasuthum nizhala pola….
Potta kaatil unkoodave thangidavaa…..

Male: Ohh….oh… ohh…. Haha… haa…. (3)

Female : Ayyanaara paathaale…Un nenapputhaandaa….
Ammikkallu poopola maaripochu yenda…..
Naan vaadaa malli…..
Nee podaa alli…..

Male : Thorattikkannu karuvaachiye…
Nee thotta aruvaa Karumbaaguthe  (2)
Sandaali umpaasathaale….
Nanum sundeliyaa aanen pulla…..

Female : Nee konnaa kooda kuthamilla…
Nee sonnaa saagum indhapulla….

Ayyayoo...ayyayoo.... Video SongTamil Cooking Videos