Tamil Song Lyrics

Aval Yaar Aval Lyrics

Song : Aval Yaar Aval
Movie : Anbu (2003)
Singers : Karthik Raja
Music : Vidya Sagar
Lyricist :
Direction : Udhayageetha Cine Creations
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3806 Times

View all Anbu (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

mts; ahu; mts; mofhdts;
mb neQ;rpNy kpd;dy;
xU ghu;itahy; xU ghu;itahy;
Kjy; fhjypd; Js;sy;
vj;jid vj;jid espdk;
mb vd;Dapu; kPz;Lk; rydk;
,UKiw ,UKiw [ddk;
mJ cd;id fz;bLk; jUzk;
uj;jk; nkhj;jk; ciwfpd;wNj...

mts; ahu; mts; mofhdts;
mb neQ;rpNy kpd;dy;
xU ghu;itahy; xU ghu;itahy;
Kjy; fhjypd; Js;sy;

md;Ng eP vd; neQ;ir Nghu; fg;gy; Nghy; te;J
nrhy;yhky; nfhs;shky; jhf;fhNj ( jhf;fhNj )
MNzhL vg;NghJk; ,k;irfs; nra;fpd;w
Mjpf;f ngz;zhf khwhNj
me;jp epyh M.. me;jp epyh
my;yp kyu; mb ms;sp va;jtsh
vd;dtsh vd;dtsh
vd;id xU mu;j;jnkdr; nra;jtsh
nrq;fdp Cwpa tpopfs;
mjpy; nre;jkpo; kpQ;rpa nkhopfs;
Gd;dif nra;Ak; Gay; NkfNk

mts; ahu; mts;...mofhdts;....
mts; ahu; mts; mofhdts;
mb neQ;rpNy kpd;dy;

Ie;jhW fz;lq;fs; eP jhz;b nrd;whYk;
mq;NfAk; cid te;J ngz; ghu;g;Ngd;
nrt;thapy; eP nrd;W tho;e;jhYk;
ehd; ce;jd; nrt;thapd; Xuj;jpy; Njd; thu;Ngd;
vd;DapNu vd;DapNu
nka;ahf ehd; ,q;F ngha;ahNdd;
vd;DapNu vd;DapNu
ngha;ay;y ehd; ,q;F ePahNdd;
rl;nld rl;nld ,jak;
gy rpy;nyd rpy;nyd cilAk;
mj;jid rpy;ypYk; cd; gpk;gNk

mts; ahu; mts; mofhdts;
mb neQ;rpNy kpd;dy;
xU ghu;itahy; xU ghu;itahy;
Kjy; fhjypd; Js;sy;
vj;jid vj;jid espdk;
mb vd;Dapu; kPz;Lk; rydk;
,UKiw ,UKiw [ddk;
mJ cd;id fz;bLk; jUzk;
uj;jk; nkhj;jk; ciwfpd;wNj...>

Aval Yaar Aval Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Aval Yaar Aval in english, it will be updated soon. Check back later.

Aval Yaar Aval Video SongTamil Cooking Videos