Athisaya Raagam

Tamil Song Lyrics

Athisaya Raagam Lyrics

Song : Athisaya Raagam
Movie : Apoorva Raagangal (1975)
Singers : Yesudas
Music : MS. Vishwanathan
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Janu
Viewed 8887 Times

View all Apoorva Raagangal (1975) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

mjpra uhfk; Mde;j uhfk;
mofpa uhfk; mG+u;t uhfk;

tre;j fhyj;jpy; kio jUk; Nkfk;
me;j kio ePuUe;j kdjpdpy; Nkhfk;
,irnaDk; mKjpdpy; mtnshU ghfk;
,e;jpuNyhfj;Jr; rf;fu thfk;

mjpra uhfk;.....

gpd;dpa $e;jy; fUepw ehfk;
ngz;ikapd; ,yf;fzk; mtsJ Njfk;
Njtu;fs; tsu;j;jpLk; fhtpa ahfk;
me;j Njtij fpilj;jhy; mJ vd; Nahfk;...
mJ vd; Nahfk;

xU Gwk; ghu;j;jhy; kpjpiyapd; ikjpyp
kWGwk; ghu;j;jhy; fhtpup khjtp
Kfk; kl;Lk; ghu;j;jhy; epytpd; vjpnuhsp
KotJk; ghu;j;jhy; mts; xU igutp...mts; xU igutp...
mts; xU igutp

mjpra uhfk;.....

>

Athisaya Raagam Tamil Song Lyrics in English

Athisaya raagam aanandha raagam
Azhagiya raagam apporva raagam

Vasantha kalathil mazhai tharum megam
Antha mazhai neeraruntha manathinil mogam
Isaiyenum amuthinil avalaoru baagam
Indira logathu chakkara vagam

Athisaya raagam….

Pinniya koonthal karunira naagam
Penmayin ilakkanam avalathu degam
Dhevargal valarthidum kaaviya yaagam
Antha dhevathai kidaithal athu yen yogam….
Athu yen yogam

Oru puram paarthaal mithilayin mythili
Marupuram paarthaal kaaviri maadhavi
Mugam mattum paarthaal nilavin yethiroli
Muzhuvathum paarthaal aval oru bhairavi…. aval oru bhaivari…
Aval oru bhaivari

Athisaya raagam ….

Athisaya Raagam Video Song