Tamil Song Lyrics

Arumbaagi Mottaagi Poovagi Lyrics

Song : Arumbaagi Mottaagi Poovagi
Movie : Enga Ooru Kavalkkaran (1988)
Singers : Deepan Chakravarthy, P. Susheela
Music : ILAYARAJA
Lyricist :
Direction : T. P. Rajendran
Submitted By : Manimaran
Viewed 2677 Times

View all Enga Ooru Kavalkkaran (1988) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : (mUk;ghfp nkhl;lhfp G+thfp
G+g;Nghy nghd;dhd G+thap) (2)
njhLj;j khiy vLj;J thNud;
fOj;ijf; fhl;L.. ifapuz;L Nru;j;J

(mUk;ghfp nkhl;lhfp G+thfp
G+g;Nghy nghd;dhd G+thap) (2)

ngz; : [hjfj;ijg; ghj;jjpy;y
rhjfk;jhd; Ntiynay;yhk;
NtnwijAk; Nfl;ljpy;y
Nghl;LtpL khiynay;yhk;
Mz; : kzf;Fk; re;jdk; G+rl;Lkh
,dpf;Fk; rq;fjp Ngrl;Lkh
ngz; : vJf;Fk; vq;fg;gd Nff;fl;Lkh
mg;Gwk; cd; fpl;l Ngrl;Lkh
Mz; : nghd; Mthuk;G+ vd; fhNjhukh
];tuk; ghLk; ,d;Nduk; nghd;Nduk;jhd;

Mz; : (mUk;ghfp nkhl;lhfp G+thfp
G+g;Nghy nghd;dhd G+thap) (2)

Mz; : gha; tpupr;R ehd; gLj;jh
ghy; vLj;J thb Gs;s
gy fija Ngrpg;Gl;lh
grpr;rpUf;Fk; neQ;Rf;Fs;s
ngz; : grpf;Fg; ge;jpag; Nghll;Lkh
urpr;R cd; fpl;l $ll;Lkh
Mz; : jtpr;R epjKk; Nff;fl;Lkh
Gbr;Rf; ifapy Nrf;fl;Lkh
ngz; : vk; kr;rhDf;F ml vd;dhr;RJ
mJ G+thap gpd;dhy gpj;jhdJ

ngz; : (mUk;ghfp nkhl;lhfp G+thfp
Mz; : G+g;Nghy nghd;dhd G+thap) (2)
ngz; : njhLj;j khiy vLj;J thNud;
Mz; : fOj;ijf; fhl;L.. ifapuz;L Nru;j;J

ngz; : (mUk;ghfp nkhl;lhfp G+thfp
Mz; : G+g;Nghy nghd;dhd G+thap) (2)
>

Arumbaagi Mottaagi Poovagi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Arumbaagi Mottaagi Poovagi in english, it will be updated soon. Check back later.

Arumbaagi Mottaagi Poovagi Video SongTamil Cooking Videos