Tamil Song Lyrics

Arae Varae Vaa Lyrics

Song : Arae Varae Vaa
Movie : Pudhu Kavidhai(1982)
Singers : K.J.Yesudass, S.Janaki
Music : Ilayaraja
Lyricist : Vairamuthu
Direction : S.P.Muthuraman
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2106 Times

View all Pudhu Kavidhai(1982) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz; : mNu thNu th.. fUk;G+Nt th (2)
(fUg;G fd;de;njhl;lhy;
fpilf;Fk; new;wpg;nghl;L) (2)
khu;gpy;.. khiy Nghy; Ml

Mz; : (mNu) thNu th.. ,sk;G+Nt th (2)
(fUg;G fd;de;njhl;L
,l;Lf;nfhs; new;wpg;nghl;L) (2)
khu;gpy;.. khiy Nghy; Ml

thNu th.. ,sk;G+Nt th

ngz; : kPir vt;td;dk;
mJNt cd; td;dk;.. Ntwpy;iy
ahid vd;Wd;id nrhd;dhy;
vd; thf;F ngha;apy;iy
uh gh gh gh
kPir vt;td;dk;
mJNt cd; td;dk;.. Ntwpy;iy
ahid vd;Wd;id nrhd;dhy;
vd; thf;F ngha;apy;iy
Mz; : uh gh gh gh
fz;zd; $l vd; tk;rk;
thdpy; ghU vd; mk;rk;
ngz; : thdpy; NghFk; Nkfq;fs;
tz;zk; vd;d ghUq;fs;
Mz; : nts;is Nkfk; tz;zk; khwp
te;jhy; jhNd nga;Ak; khup

Mz; : thNu thNu th.. ,sk;G+Nt G+Nt th
ngz; : mNu thNu thNu thNu th.. fUk;G+Nt G+Nt th

Mz; : fz;Nz cd; Ngiu
nrhd;dhy; neQ;nrq;Fk;.. ehjq;fs;
G+tpd; Njrq;fs;
vq;Fk; cy;yhr CQ;ry;fs;
uh gh gh gh
fz;Nz cd; Ngiu
nrhd;dhy; neQ;nrq;Fk;.. ehjq;fs;
G+tpd; Njrq;fs;
vq;Fk; cy;yhr CQ;ry;fs;
ngz; : uh gh gh gh
uhtpy; thLk; G+f;fhL
Neuk; ghu;j;J eP&w;W
Mz; : kbapy; Nru;j;J jhyhl;L
jhfk; jPu;f;Fk; NjDhl;L
ngz; : Njhspy; Nru;j;J fz;iz %L
fhiy Neuk; Mil NjL

ngz; : thNu thNu th.. fUk;G+Nt G+Nt th
Mz; : mNu thNu thNu thNu th.. ,sk;G+Nt G+Nt th
ngz; : (fUg;G fd;de;njhl;L
Mz; : ,l;Lf;nfhs; new;wpg;nghl;L) (2)
ngz; : khu;gpy;.. khiy Nghy; Ml

Mz; : thNu thNu th..
ngz; : fUk;G+Nt G+Nt th
Mz; : mNu thNu thNu thNu th..
ngz; : mNu thNu thNu thNu th..
>

Arae Varae Vaa Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Arae Varae Vaa in english, it will be updated soon. Check back later.

Arae Varae Vaa Video Song

If you don't see the video song of Arae Varae Vaa, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos