Arabu Naade

Tamil Song Lyrics

Arabu Naade Lyrics

Song : Arabu Naade
Movie : Thottal Poo Malarum (2007)
Singers : Haricharan, Yuvanshankar Raja
Music : Yuvan Shankar Raja
Lyricist :
Direction : P Vasu
Submitted By : Nivi
Viewed 11242 Times

View all Thottal Poo Malarum (2007) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

`;k;k;k;.. e..edh...
eddh...eh..ehddh..

gu;nj Nk NjNfh
t`h Vf; `]P fky; i`
cjpNf \hau;
fyp fp Nth Nfhap f]y; i`

y`py... yh`py;yh (4)
Kfj;ij vg;NghJk; %b itf;fhNj
vdJ neQ;rj;jpy; Ks;isj; ijf;fhNj

vd; fz;kzp fhNjhL nrhy;
cd; Kftup... X
vd;dhSNk vd; ghl;Lf;F
eP Kjy; tup... N` N` N`

Kfj;ij vg;NghJk; %b itf;fhNj
vdJ neQ;rj;jpy; Ks;isj; ijf;fhNj

muG ehNl mre;J epw;Fk;
mofpah eP
cUJ ftpQd; cku;ifahkpd;
ftpijah N` N` N`

`;k;k;.... cd;Dila new;wp
cd;idg; gw;wp $WNj
cs;spUf;Fk; nghl;L
ce;jd; Fl;L nrhy;YNj
vd;Dila ghu;it
fOF ghu;it njupQ;rpf;Nfh... X
vdf;fpUf;Fk; rf;jp guhrf;jp GupQ;Rf;Nfh
fhy; nfhYRj; jhd; fyfyf;FJ
ifapd; tisay; fhJ Fspu
fhdk; ghl N` N`

y`py... yh`py;yh (4)
Kfj;ij vg;NghJk; %b itf;fhNj
vdJ neQ;rj;jpy; Ks;isj; ijf;fhNj


Nghl;bUf;Fk; Nfh\h
Nt\k; Ng\h nghUe;JNj
ngz;zoF nkhj;jk; fhz
rpj;jk; tpUk;GNj
ntz;zpytpd; Njfk;
%Lk; Nkfk; tpyFkh
tz;z cly; ahTk;
fhZk; Nahfk; tha;f;Fkh
nfhQ;rk; nfhOg;G nfhQ;rk; jpkpU
vdf;Fk; ,Uf;F cdf;F NkNy
md;G Njhop

y`py... yh`py;yh (4)
Kfj;ij vg;NghJk; %b itf;fhNj
vdJ neQ;rj;jpy; Ks;isj; ijf;fhNj

muG ehNl mre;J epw;Fk;
mofpah eP
cUJ ftpQd; cku;ifahkpd;
ftpijah N` N` N`

Kfj;ij vg;NghJk; %b itf;fhNj
vdJ neQ;rj;jpy; Ks;isj; ijf;fhNj

vd; fz;kzp fhNjhL nrhy;
cd; Kftup.. X
vd;dhSNk vd; ghl;Lf;F
eP Kjy; tup... N` N` N`

Kfj;ij vg;NghJk; %b itf;fhNj
vdJ neQ;rj;jpy; Ks;isj; ijf;fhNj
y`py... yh`py;yh (4)>

Arabu Naade Tamil Song Lyrics in English

Hmmm….na…nana….
Nanana….naa…naanana….

Parde mein dekho 
Vahan ek haseen kamal hai
Urdu ke shaayar 
Ghalib ki woh koyi ghazal hai

Lahila….laahillaa (4)
Mugathai eppothum moodi vaikkathe
Eathu nenjathil mullai theikkathe

En kanmani kaathodu soll 
Un mugavari…. oh oh
Ennaalume en paatukku 
Nee muthal vari…. hey hey hey

Mugathai eppothum moodi vaikkathe
Enathu nenjathil mullai theikkathe

Arabu nade asanthu nirkkum 
Azhagiya nee
Urudu kavingan Omarkhayyamin 
Kavithaiya hey hey hey

Hmm…. unnudaiya nettri 
Unnai pattri kooruthe
Ullirkkum pottu 
Unthan pottu solluthe
Enudaiya paarvai 
Kkazhugu paarvai therinjikko…oh
Enakkirukkum sakthi parasakthi purinjikko
Kaal kolusu than kala kalakkuthu
Kayin valayal kaathu kulira 
Gaanam paada hey hey

Lahila….laahillaa (4)
Mugathai eppothum moodi vaikkathe
Enathu nenjathil mullai theikkathe

Pottirukkum ghosha 
Vesham besha porunthuthe
Pennazhagu motham kaana 
Sitham virumbuthe
Vennilavin thegam 
Moodum megam vilaaguma 
Vanna udal yaavum 
Kaanum yogam vaaikkuma 
Konjam kozhuppu konjam thimiru
Ennakkum irukku unakku mele 
Anbu thozhi 

Lahila….laahillaa (4)
Mugathai eppothum moodi vaikkathe
Enathu nenjathil mullai theikkathe

Arabu nade asanthu nirkkum 
Azhagiya nee
Urudu kavingan Omarkhayyamin 
Kavithaiya hey hey hey

Mugathai eppothum moodi vaikkathe
Enathu nenjathil mullai theikkathe

En kanmani kaathodu soll 
Un mugavari… oh 
Ennaalume en paatukku 
Nee muthal vari… hey hey hey

Mugathai eppothum moodi vaikkathe
Enathu nenjathil mullai theikkathe
Lahila…laahillaa (4)

Arabu Naade Video Song