Tamil Song Lyrics

Araariroo..Paadiyadhaaroo... Lyrics

Song : Araariroo..Paadiyadhaaroo...
Movie : Thaikoru Thaalaattu
Singers : K.J.Yesudhas
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 3732 Times

View all Thaikoru Thaalaattu Songs Lyrics

Tamil Lyrics

MuhupNuh...ghbajhNuh...Jhq;fp NghdjhNuh...
ahNuh...ahNuh...vdf;(fh) ahNuh...ahNuh...
vd; nja;tNk...,J ngha; Jhf;fkh...
ehd; Jhq;fNt ntFehshFkh...
MuhupNuh ghbajhNuh... ahNuh....

nghOjhfp NghdNj...,d;Dk; Jhf;fkh....
nrhy;yhky; NghdJ jhNa epahakh...
capu; je;j Njtpf;F...capu; ,y;iyNah...
ghYhl;b ghj;jpNa...ghYhj;jyhkh...
md;dk; Nghl;l vd; jhNa cdf;F...
muprp Nghl te;Njd; vd; ehNd nehe;Njd;....

(MuhupNuh)

eP Ke;jp NghdJ...epahak; ,y;iyNa....
ehd; Ke;jp NghfNt...Nahfk; ,y;iyNa...
$l;iltpl;L jha;fpsp...gwe;jnjq;Nf...
grpj;jtd; Nfl;fpNwd;...ghy; NrhW vq;Nf...
vd; NjtpNa ehDk; nra;j Fw;wk; vd;d $W...
xU ghu;it ghU.....

(MuhupNuh)>

Araariroo..Paadiyadhaaroo... Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Araariroo..Paadiyadhaaroo... in english, it will be updated soon. Check back later.

Araariroo..Paadiyadhaaroo... Video SongTamil Cooking Videos