Tamil Song Lyrics

Antha Vaanaththa Pola Lyrics

Song : Antha Vaanaththa Pola
Movie : Chinna Koundar(1992)
Singers : Ilayaraja
Music : Ilayaraja
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 2475 Times

View all Chinna Koundar(1992) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

me;j thdj;jNghy...kdk; glr;r...kd;dtNd...
gdpj;JspaNghy...Fzk;glr;r...njd;dtNd...
kQ;rypNy...xUEhnyLj;J...
tpz;Zf;Fk;...kz;Zf;Fk;...rk;ke;jk; cz;Ld;D...
nrhd;dJahU...mJkd;dtd; NgU...
me;j thdj;jNghy...kdk; glr;r...kd;dtNd...
gdpj;JspaNghy...Fzk;glr;r...njd;dtNd...

khwpg;Nghd...NghJk;...,J NjUNghFk;...tPjp...
thupthup...Jhl;Wk;...,dpahU...cdf;F ehjp...
ghrk;...itj;jjhNy...eP gapiufhj;j...Ntyp...
gapiu...fhj;j…NghJk;...tPz;gopia...Rke;j ePjp...
rhkpte;J...Nfl;bLkh...tPz;gopia...jPu;j;jpLkh...
tpz;Zf;Fk;...kz;Zf;Fk;...rk;ke;jk; cz;Ld;D...
nrhd;dJahU...mJkd;dtd; NgU...

me;j thdj;jNghy...kdk; glr;r...kd;dtNd...
gdpj;JspaNghy...Fzk;glr;r...njd;dtNd...

neQ;rk;...vd;Dk;...$L...mjpy; neUg;G...itj;jjhU...
Jd;gk;...te;j...NghJk;...mij Jilg;gjpq;F...ahU...
fyq;Fk;...NghJ...NrU...mJ njspAk;NghJ...ePU...
flTs;...Nghl;l...NfhL...mij jpUj;jNghtjhU...
nte;j...Gz;Zk;...MwpLkh...Ntjidjhd;...jPu;e;jpLkh...
tpz;Zf;Fk;...kz;Zf;Fk;...rk;ke;jk; cz;Ld;D...
nrhd;dJahU...mJkd;dtd; NgU...

me;j thdj;jNghy...kdk; glr;r...kd;dtNd...
gdpj;JspaNghy...Fzk;glr;r...njd;dtNd...
kQ;rypNy...xUEhnyLj;J...
tpz;Zf;Fk;...kz;Zf;Fk;...rk;ke;jk; cz;Ld;D...
nrhd;dJahU...mJkd;dtd; NgU...
me;j thdj;jNghy...kdk; glr;r...kd;dtNd...
gdpj;JspaNghy...Fzk;glr;r...njd;dtNd...

>

Antha Vaanaththa Pola Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Antha Vaanaththa Pola in english, it will be updated soon. Check back later.

Antha Vaanaththa Pola Video SongTamil Cooking Videos