Annan Kaatiya Vazhiyamma

Tamil Song Lyrics

Annan Kaatiya Vazhiyamma Lyrics

Song : Annan Kaatiya Vazhiyamma
Movie : Padithal Mattum Poduma (1962)
Singers : T.M. Soundararajan
Music : Viswanathan - Ramamurthy
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Manimaran
Viewed 5185 Times

View all Padithal Mattum Poduma (1962) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

mz;zd; fhl;ba topak;kh
,J md;ghy; tpioe;j gopak;kh
fz;iz ,ikNa nfLj;jjk;kh
vd; ifNa vd;id mbj;jjk;kh

njhl;lhy; RLtJ neUg;ghFk;
njhlhky; RLtJ rpupg;ghFk;
njupe;Nj nfLg;gJ gifahFk;
njupahky; nfLg;gJ cwthFk;


mtid epidj;Nj ehdpUe;Njd;
mtd; jd;id epidj;Nj tho;e;jpUe;jhd;
,d;Dk; mtid kwf;ftpy;iy
mtd; ,j;jid nra;Jk;
ehd; ntWf;ftpy;iy..>

Annan Kaatiya Vazhiyamma Tamil Song Lyrics in English

Annan kattiya vazhiyamma
Idhu anbaal vilaintha pazhiyamma
Kannai imaye keduthathamma
En kaiye ennai adithathamma

Thottaal chuduvathu neruppagum
Thodaamal chuduvathu sirippagum
Therinthe keduppathu pagaiyagum
Theriyaamal keduppathu uravagum

Avanai ninaithe naanirundhen
Avan thannai ninaithe vaazhndirundhaan
Innum avanai marakkavillai
Avan ithanai seidhum 
Naan verukkavillai

Annan Kaatiya Vazhiyamma Video Song

If you don't see the video song of Annan Kaatiya Vazhiyamma, it will be updated soon. Check back later.