Annan Ennada Thambi Ennada

Tamil Song Lyrics

Annan Ennada Thambi Ennada Lyrics

Song : Annan Ennada Thambi Ennada
Movie : Pazhani (1964)
Singers : T.M. Soundararajan
Music : Viswanathan–Ramamoorthy
Lyricist : Kannadasan
Direction : A. Bhimsingh
Submitted By : Manimaran
Viewed 8533 Times

View all Pazhani (1964) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

mz;zd; vd;dlh
jk;gp vd;dlh mtrukhd cyfj;jpNy
Mir nfhs;tjpy; mu;j;jk; vd;dlh
fhrpy;yhjtd; FLk;gj;jpNy

ngl;il Nfhopf;F fl;Lr; Nrtiy fl;b itj;jtd; ahulh....
ngl;il Nfhopf;F fl;Lr; Nrtiy fl;b itj;jtd; ahulh
mit vl;L FQ;Rfs; ngj;njLj;jJk; NrhW Nghl;ltd; ahulh NrhW Nghl;ltd; ahulh

tsu;e;j FQ;Rfs; gpupe;j NghjpYk;
tUe;jtpy;iyNa jhalh
kdpj [hjpapy; Jauk; ahTNk
kdjpdhy; te;j Nehalh
kdjpdhy; te;j Nehalh

mz;zd; vd;dlh
jk;gp vd;dlh mtrukhd cyfj;jpNy
Mir nfhs;tjpy; mu;j;jk; vd;dlh
fhrpy;yhjtd; FLk;gj;jpNy

thOk; ehspNy $l;lk; $l;lkha; te;J Nru;fpwhu; ghulh....
thOk; ehspNy $l;lk; $l;lkha; te;J Nru;fpwhu; ghulh....
if tuz;l tPl;bNy cile;j ghidia kjpj;J te;jtu; ahulh kjpj;J te;jtu; ahulh

gzj;jpd; kPJ jhd; gf;jp vd;w gpd; ge;j ghrNk Vdlh
gijf;Fk; neQ;rpid mizf;Fk; ahtUk;
mz;zd; jk;gpfs; jhdlh
mz;zd; jk;gpfs; jhdlh

mz;zd; vd;dlh
jk;gp vd;dlh mtrukhd cyfj;jpNy
Mir nfhs;tjpy; mu;j;jk; vd;dlh
fhrpy;yhjtd; FLk;gj;jpNy>

Annan Ennada Thambi Ennada Tamil Song Lyrics in English

annan ennada thambi ennada avasaramaana ulagathile
aasai kolvadhil artham ennada kaasillaathavan kudumbathilae


pettai kozhikku kattusevalai katti vaithavan yaaradaa....
pettai kozhikku kattusevalai katti vaithavan yaaradaa
avai ettu kunjjugal petheduthathum 
soru pottavan yaaradaa 
soru pottavan yaaradaa


valarndha kunjjugal pirindha podhilum
varundhavillaiye thaayada
manidha jaathiyil thuyaram yaavumae
manadhinaal vandha noyadaa
manadhinaal vandha noyadaa

vaazhum naalilae kootam kootamaai vandhu saergiraar paarada....
vaazhum naalilae kootam kootamaai vandhu saergiraar paarada
kai varannda veetilae udaindha paanaiyai 
madhithu vandhavar yaaradaa
madhithu vandhavar yaaradaa


panathin meedhu thaan bhakthi endrapin bandha paasamae aenadaa
padhaikkum nenjinai anaikkum yaavarum
annan thambigal thaanadaa
annan thambigal thaanadaa

Annan Ennada Thambi Ennada Video Song