Tamil Song Lyrics

Anjaatha Singam En Kaalai Lyrics

Song : Anjaatha Singam En Kaalai
Movie : Veera Pandiya Kattabomman (1959)
Singers : P. Susheela
Music : G. RAMANATHAN
Lyricist : K.M. BALASUBRAMANIAM
Direction : B. Banthalu
Submitted By : Manimaran
Viewed 2570 Times

View all Veera Pandiya Kattabomman (1959) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

RrPyh: mQ;rhj rpq;fk; vd; fhis
mJ gQ;rhg; gwf;f tpLk; Mis
,e;j Mgj;ij ehb tUk; khtPud; ghupNy ahub?

mQ;rhj rpq;fk; vd; fhis
mJ gQ;rhg; gwf;f tpLk; Mis

FOtpdu;: Fk;khsk; NghLk; cd; fhis
,J nfhl;lk; mlq;Fkb ehis
mq;Nf $l;lhky; NghuhLk;
kh tPuid NeupNy ghub

Fk;khsk; NghLk; cd; fhis
,J nfhl;lk; mlq;Fkb ehis
mq;Nf $l;lhky; NghuhLk;

RrPyh: $uhd nfhk;G nuz;L
rPuhf kpd;df; fz;L
$uhd nfhk;G nuz;L
rPuhf kpd;df; fz;L
tPuhjp tPundy;yhk;
$whky; NghdJz;L
khwhj MirAld; tPwhg;ghg; Ngrpf; nfhz;L
khl;ilg; gpbf;f te;J
Xl;lk; gpbj;jJz;L
khl;ilg; gpbf;f te;J
Xl;lk; gpbj;jJz;L
Mz; thil fz;lhNy MfhJ
,J MNtrk; nfhz;lhNy nghy;yhJ

mQ;rhj rpq;fk; vd; fhis
mJ gQ;rhg; gwf;f tpLk; Mis

FOtpdu;: NtNye;Jk; fhis vy;yhk;
cd; Nty; tpopahy; nrhf;fpLthu;
Ntq;if Nghy; Js;spLthu;
ntw;wp mile;jpLthu;
Ntq;if Nghy; Js;spLthu;
ntw;wp mile;jpLthu;
fz;zhyk; gz;zhj Mz; gps;is
cdf;F fl;lhak; MfpLthu; khg;gps;is

RrPyh: mQ;rhj rpq;fk; vd; fhis
mJ gQ;rhg; gwf;f tpLk; Mis
,e;j Mgj;ij ehb tUk; khtPud; ghupNy ahub?

mQ;rhj rpq;fk; vd; fhis
>

Anjaatha Singam En Kaalai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Anjaatha Singam En Kaalai in english, it will be updated soon. Check back later.

Anjaatha Singam En Kaalai Video Song

If you don't see the video song of Anjaatha Singam En Kaalai, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos