Tamil Song Lyrics

Ange Malai Mayakkam Lyrics

Song : Ange Malai Mayakkam
Movie : Ooty Varai Uravu (1967)
Singers : TMS, P.Susheela
Music : SRIDHAR
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 3914 Times

View all Ooty Varai Uravu (1967) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

mq;Nf khiy kaf;fk; ahUf;fhf
,q;Nf kaq;f;Fk; ,uz;L NgUf;fhf
,J ehis tUk; vd;W fhj;jpUe;jhy;
xU ehsy;yNth tPzhFk;

mq;Nf...

Mlr; nrhy;tJ Njd;kyu; EhW
mUe;jr; nrhy;tJ khq;fdpr; rhW
$lr; nrhy;tJ fhtpup MW
nfhLg;ghu; nfhLj;jhy; kWg;gtu; ahU

mq;Nf...

Nfl;Lf; nfhs;tJ fhjypd; ,dpik
Nfl;lhy; jUtJ fhjyp flik
,d;gk; vd;gJ ,Utupd; cupik
ahu; Nfl;lhYk; ,sikf;Fg; ngUik
yhyhyhyh..yhyhyhyh..yhyhyhyh..
yhyhyhyh..yhyhyhyh..yhyhyhyh..
M`h M`Mfh..Mfhfhfh
XN`hXN`hXN`h.. `P`P`Pk;..

mq;Nf...
>

Ange Malai Mayakkam Tamil Song Lyrics in English

Angey maalai mayakam yaarukaaga
Ingey mayangum irandu perukaaga
Ithu naalai varum endru kaathirundhaal
Oru naalallavoa veenaagum

Angey…….

Aada cholvadhu thenmalar nooru
Arundha cholvadhu maanganichaaru
Kooda cholvadhu kaaviri aaru
Kodupaar koduthaal marupavar yaaru

Angey….

Kettu kollvadhu kaadhalin inimai
Kettaal tharuvadhu kaadhali kadamai
Inbam enbadhu iruvarin urimai
Yaar ketalum ilamaiku perumai
Lalalallalallalallallallallalalallalalla
Aahhaaaa ohohooooo…hhmmm…

Angey…….

Ange Malai Mayakkam Video SongTamil Cooking Videos