Andru Vandhathum Idhe Nila

Tamil Song Lyrics

Andru Vandhathum Idhe Nila Lyrics

Song : Andru Vandhathum Idhe Nila
Movie : Periya Idathup Penn (1963)
Singers : TMS, P. Susheela
Music : MSV,TKR
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Malar
Viewed 5086 Times

View all Periya Idathup Penn (1963) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

md;W te;jJk; ,Nj epyh
,d;W te;jJk; mNj epyh
vd;Wk; cs;sJ xNu epyh
,Utu; fz;Zf;Fk; xNu epyh
M.....M......
,Utu; fz;Zf;Fk; xNu epyh

md;W te;jJk;...

mk;gpfhgjp fz;l epyh
mkuhtjpiaj; jpd;w epyh
fk;gd; ghba nts;sp epyh
ftpapy; Mba gps;is epyh
M... M...
ftpapy; Mba gps;is epyh

md;W te;jJk;...

fhjy; NuhkpNah fz;l epyh
fd;dp [{ypal; ntd;w epyh
ghit iyyh ghu;j;j epyh
ghiytdj;jpd; tz;z epyh
M... M...
ghiytdj;jpd; tz;z epyh

ehLNjhWk; te;j epyh
ehfuPfk; ghu;j;j epyh
ghu;j;J ghu;j;J rypj;j epyh
ghjp Nja;e;jJ nts;sp epyh
M... M...
ghjp Nja;e;jJ nts;sp epyh

md;W te;jJk;...>

Andru Vandhathum Idhe Nila Tamil Song Lyrics in English

Andru vandhadhum idhe nila
Indru vanthathum adhe nila
Endrum ulladhu ore nila
Iruvar kannukkum ore nila 
Aah…aah…
Iruvar kannukkum ore nila

Andru vandhadhum ……

Ambigabathi kanda nila
Amaravathiyai thindra nila
Kamban paadiya velli nila
Kaviyil aadiya pillai nila
Aah…aah..
Kaviyil aadiya pillai nila

Andru vandhudhum…

Kaadhal romeo kanda nila
Kanni juliet vendra nila
Paavai laila paartha nila
Paalaivanathin vanna nila 
Aah..aah….
Paalaivanathin vanna nila

Naaduthorum vantha nila
Naagareegam paartha nila
Paarthu paarthu salitha nila
Paadhi theynthathu velli nila 
Aah..aah..
Paadhi theynththu velli nilaa

Andru vandhadhum….

Andru Vandhathum Idhe Nila Video Song