Anbulla Mannavane

Tamil Song Lyrics

Anbulla Mannavane Lyrics

Song : Anbulla Mannavane
Movie : Mettukudi (2002)
Singers : Swarnalatha
Music : Sirpy
Lyricist :
Direction : Sundar C
Submitted By : Malar
Viewed 10208 Times

View all Mettukudi (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
,jak; Gupahj vd; Kftup njupahjh

fpspNa fpspNa Ngh jiytid Njb Ngh

Ks;spy; J}q;FfpNwd; fdit ms;sp Ngh

jdpikapy; fz;zPiu fz;fspy; Ve;jp Ngh

md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
,jak; Gupahjh vd; Kftup njupahj

th th fz;zh ,d;Nw nfQ;rp Nfl;f;f NghNgh
thry; ghu;j;J thOk; tho;it nrhy;y NghNgh
,sik cUfk; Jd;gk; ,d;Nw nrhy;y NghNgh
epjKk; ,jak; vq;Fk; epiyik nrhy;y NghNgh
fpspNa fpspNa NghNgh
fhjy; cs;sj;jpd; khw;wk; nrhy;y Ngh
kPz;Lk; kd;dpg;G Nfl;Lf;nfhs;s Ngh
ele;jij kwe;jpl nrhy; cwtpdpy; fye;jpl nrhy;
kbapdpy; cwq;fpl nrhy;
fz;fs; NjLJ jpUKfk; fhz

md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
,jak; Gupahjh vd; Kftup njupahjh

te;Njd; vd;W $w tz;zf; fpspNa NghNgh

thrky;yp G+it R+l;l nrhy;Y NghNgh

,jak; ,izAk; Neuk; jdpik Ntz;Lk; NghNgh

ce;jd; fz;fs; ghu;j;jhy; ntl;f;fk; $Lk; NghNgh
fpspNa fpspNa NghNgh

epj;jk; gyE}W Kj;jk; Nfl;f Ngh

rj;jk; ,y;yhky; [d;dy; rhjp Ngh

tpopfspy; mKj kio ,dp xU gpupT ,y;iy

cwTfs; Kbtjpy;iy

fq;if te;jJ neQ;rpdpy; gha
md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
md;Gs;s kd;dtNd Mir fhjyNd
,jak; Gupahjh vd; Kftup njupahjh>

Anbulla Mannavane Tamil Song Lyrics in English

Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Idhayam Puriyaadha En Mugavari Theriyaadha

Kiliye Kiliye Po Thalaivanai Thedi Po

Mullil Thoongugiren Kanavai Alli Po

Thanimayil Kanneerai Kangalil Yendhi Po

Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Idhayam Puriyaadha En Mugavari Theriyaadha


Vaa Vaa Kanna Endre Kenji Ketkka PoPo
Vaasal Paarththu Vaazhum Vaazhvai Cholla PoPo
Ilamai Urugam Thunbam Indre Solla PoPo
Nidhamum Idhayam Engum Nilamai Solla PoPo
Kiliye Kiliye PoPo
Kaadhal Ullaththin Maatram Solla Po
Meendum Mannippu Kettukkolla Po
Nadandhadhai Marandhida Sol Uravinil Kalandhida Sol
Madiyinil Urangida Sol
Kangal Thedudhu Thirumugam Kaana

Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Idhayam Puriyaadha En Mugavari Theriyaadha

Vandhen Endru Koora Vanna Kiliye PoPo

Vaasamalli Poovai Sootta Chollu PoPo

Idhayam Inaiyum Neram Thanimai Vendum PoPo

Undhan Kangal Paarththaal Vetkkam Koodum PoPo
Kiliye Kiliye PoPo

Nitham Palanooru Mutham Ketkka Po

Saththam Illaamal Jannal Saathi Po

Vizhigalil Amudha Mazhai Ini Oru Pirivu Illai

Uravugal Mudivadhilllai

Gangai Vandhadhu Nenjinil Paaya
Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Anbulla Mannavane Aasai Kaadhalane
Idhayam Puriyaadha En Mugavari Theriyaadha

Anbulla Mannavane Video Song