Alwarpetai Aaluda

Tamil Song Lyrics

Alwarpetai Aaluda Lyrics

Song : Alwarpetai Aaluda
Movie : Vasool Raja MBBS (2004)
Singers : Kamal Hasan, VNB
Music : Bharathwaj
Lyricist : Vairamuthu
Direction :
Submitted By : Kavee
Viewed 8875 Times

View all Vasool Raja MBBS (2004) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mo;thu;Ngl;il MSlh
mwpTiuNa NfSlh
xNu fhjy; Cupy; ,y;iyalh
fhjy; Nghapd; rhjyh
,d;Ndhu; fhjy; ,y;iyah
jhtzp Nghdhy; ry;thu; cs;sjlh

yt; gz;Zlh ktNd yt; gz;Zlh ktNd
yt; gz;Zlh ktNd yt; gz;Zlh

xU lhf;lu; nghz;Z Neh nrhd;dh
eu;R nghz;z fhjyp
fl;rp jhty; ,q;Nf ju;kklh n`h n`h

Mo;thu;Ngl;il Mo;thu;Ngl;il
Mo;thu;Ngl;il Mz;lth
Ntl;ba Nghl;L jhz;lth
xNu fhjy; Cupy; ,y;iyalh

gz;zz;L tarpyjhd; gl;lhk;G+r;rp gwf;FNk

yt; ,y;Ny mjd; Ngu; yt; ,y;Ny

fz;iz ghu;j;J Ngr nrhy;y
fOj;Jf;F fPo; ghu;f;FNk

yt; ,y;Ny mjd; Ngu; yt; ,y;Ny

fpopQ;r ghapy; fTe;J gLf;Fk; NghJ
cd; fdtpNy fpspNahgl;uh te;jh yt; ,y;Ny

[Tsp fil nghk;ikia ghu;f;Fk; NghJ
cd; Gj;jpFs;s fTyp fj;Jk; mJTk; yt; ,y;Ny

,Jf;F Vd; cRu FLf;fZk;
vjidAk; GupQ;R elf;fZk;
fhjy; xz;Zk; flTs; ,y;iyalh
,e;j voT vy;yhk; `hu;Nkhd; nra;Ak; fyfk; jhdlh

Mo;thu;Ngl;il Mz;lth
Ntl;ba Nghl;L jhz;lth
xNu fhjy; Cupy; ,y;iyalh
xNu fhjy; Cupy; ,y;iyalh
fhjy; Nghapd; rhjyh
,d;Ndhu; fhjy; ,y;iyah
jhtzp Nghdhy; ry;thu; cs;sjlh

... NghL

... th eu;rk;kh

...Ia;Nah

ghf;fg;Nghdh kD\Df;F g\;l;L Njhy;tp fhjy;jhd;

ey;yJ mDgtk; cs;sJ

fhjYf;F ngUiknay;yhk; g\;l;L fhZk; Njhy;tpjhd;

nrhd;dJ ftpQu;fs; nrhd;dJ

lhT fl;b Njhj;J Nghdtq;f vy;yhk;
fz; %bl;lh Xl;L Nghl MNs ,y;iyalh

xd;D nuz;L v\;Nfg; Md gpd;Nd
cd; yt;Tjhd; %zhk; Rj;Jy KOik fhZklh

Ia;aNah ,Jf;fh mOTNu
iyg;Ny Vz;lh eOTNu
fhjy; xU flY khwplh
mij kwe;Jl;L lk;sUf;Fs;Ns ePr;ry; Vdlh

Nla; Nla;

Mo;thu;Ngl;il MSlh
mwpTiuNa NfSlh
xNu fhjy; Cupy; ,y;iyalh
fhjy; Nghapd; rhjyh
,d;Ndhu; fhjy; ,y;iyah
jhtzp Nghmdhy; ry;thu; cs;sjlh

yt; gz;Zlh ktNd yt; gz;Zlh ktNd
yt; gz;Zlh ktNd yt; gz;Zlh>

Alwarpetai Aaluda Tamil Song Lyrics in English

Aalvaarpettai aaludaa
Arivuraiya keludaa
Ore kaadhal ooril illaiyadaa
Kaadhal poyin saathalaa
Innoru kaadhal illaiyaa
Thaavani ponaal salvaar ullathadaa

Love pannudaa mavane love pannudaa mavane
Love pannudaa mavane love pannudaa

Oru doctor ponnu no sonna
Nursu ponna kaadhali
Katchi thaaval inge dharmamadaa ho ho

Aalvaarpettai aalvaarpettai
Aalvaarpettai aandava
Vettiya pottu thaandava
Ore kaadhal ooril illaiyada

Pannandu vayasilathaan pattaampoochi parakkume

Love ille athan per love ille

Kanna paathu pesa sollom
Kazhuthukku keezh paakkume

Love ille athan per love ille

Keezhncha paayil kavunthu padukkum pothu
Un kanavile Cleopatra vanthaa love ille

Javuli kadai bommaiya paakkum pothu
Un puthikulla kavuli kathum athuvum love ille

Ithukku yen usura kudukkanum
Ethanaiyum purinchu nadakkanum
Kaadhal onnum kadavul illaiyadaa
Intha ezhavu ellaam harmone seyyum kalagam thaanadaa

Aalvaarpettai aaludaa
Arivuraiya keludaa
Ore kaadhal ooril illaiyadaa
Kaadhal poyin saathalaa
Innoru kaadhal illaiyaa
Thaavani ponaal salvaar ullathadaa

Podu 

Vaa narsammaa

Ayyo

Paakkaponaa manusanukku firstu thoalvi kaadhalthaan

Nalladhu anubavam ullathu

Kaadhalukku perumaiyellaam first kaanum tholvithaan

Sonnadhu kavinjargal sonnadhu

Daavu katti thotthu ponavan ellaam
Kan moodittaa ottu poda aale illaiyadaa

Onnu rendu yescape aana pinne
Un loveuthaan moonaam suthula muzhumai kaanumadaa

Aiyyayo ithukkaa azhuvure
Lifule yendaa nazhuvure
Kaadhal oru kadalu maaridaa
Athai maranthuttu tumblerukkul neechal yenadaa

Dei dei

Aalvaarpettai aaludaa
Arivuraiya keludaa
Ore kaadhal ooril illaiyadaa
Kaadhal poyin saathalaa
Innoru kaadhal illaiyaa
Thaavani ponaal salvaar ullathadaa

Love pannuda mavane love pannuda mavane
Love pannuda mavane love pannuda 

Alwarpetai Aaluda Video Song

If you don't see the video song of Alwarpetai Aaluda, it will be updated soon. Check back later.