Tamil Song Lyrics

Adiye Un Kangal Rendum Lyrics

Song : Adiye Un Kangal Rendum
Movie : Rowthiram (2011)
Singers : Udit Narayan, Sadhana Sargam
Music : Prakash Nikki
Lyricist : Lalithanand
Direction : Gokul
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3235 Times

View all Rowthiram (2011) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mz; : mbNa cd; fz;fs; nuz;Lk; Nkl; ,d; f;A+gh-th M
mJNt vd; Njrk; vd;why; ehd; jhd; Nf];l;Nuh-th
moNf eP tpz;zpy; vd;id Vw;Wk; ehrh-th
mbNahL vd;id rha;j;j md;wpy; ngz;Nz-th
Mir nka;ah ngha;ah eP Nrhjpf;f
Muha;r;rp $lk; Nghy fz;iz khw;whNj
thdk; xd;wh nuz;lh ehd; Nahrpf;f
Mfhak; Mw;wpdpy; kpjf;fpwJ

Mz; : mbNa cd; fz;fs; nuz;Lk; Nkl; ,d; f;A+gh-th M
mJNt vd; Njrk; vd;why; ehd; jhd; Nf];l;Nuh-th
moNf eP tpz;zpy; vd;id Vw;Wk; ehrh-th
mbNahL vd;id rha;j;j md;wpy; ngz;Nz-th

Mz; : Ms; nfhy;Yk; Nridf;nfhz;L.. MAjq;fs; Ve;jpf;nfhz;L
Muk;gpj;jha; Aj;jk; xd;W.. gpd;dhy; epd;W jhf;fhNj
ngz; : khtPuh Kd;dhy; epd;W.. cs;sk; vd;Dk; jPit ntd;W
cd;id MSk; Mir cz;L.. khak; Mfp NghfhNj
Mz; : kiwNtdh ehNd.. ehd; jPia jpd;W thOk; gl;rp
Nghb Rk;kh tj;jp Fr;rp
ngz; : tpLNtdh ehNd.. ehd; nfhQ;rp nfhQ;rp nfhy;Yk; fl;rp
fz;iz nfhj;Jk; irt gl;rp
Mz; : Va; Ntl;ilf;fhup fhjy; fhl;by;
ehis kPSk; Ntq;if Ml;rp
ngz; : gJq;fhky; vd; kPJ ghAk;
Gyp Nghy MfhNj ePAk;
fpsp Nghy MdhNd ehDk;
ahOk; thSk; Nkhjhky; NkhJk;

Mz; : N` mbNa cd; fz;fs; nuz;Lk; Nkl; ,d; f;A+gh-th M
mJNt vd; Njrk; vd;why; ehd; jhd; Nf];l;Nuh-th
N` moNf eP tpz;zpy; vd;id Vw;Wk; ehrh-th
mbNahL vd;id rha;j;j md;wpy; ngz;Nz-th

ngz; : Ehw;whz;L fhyk; Kd;G.. %o;fpg;Nghd fz;lk; xd;W
ePAk; ehDk; mq;Nf md;W.. tho;e;j ehl;fs; ghu;j;NjNd
Mz; : Vfhe;j jPtpy; ,d;W.. ,ts; Nghy VQ;ry; xd;W
VNjh nra;J NghFk; vd;W.. fhw;Wk; nrhy;yf; Nfl;NlNd
ngz; : mNkrhd; fhL.. ehk; nuz;Nl nuz;L gl;lhk;G+r;rp
Mb ghu;g;Nghk; fz;zh%r;rp
MNuhtpy; tPL.. th jq;ff;fl;b nrq;fy; ntr;rp
jq;Fk; Mir te;JLr;R
Mz; : eP ePyf;fz;zhy; ghyk; Nghl;lha;
Jhf;fk; NghNa Nghr;R
ngz; : X tpyfhky; cd;NdhL Nru
,ikf;fhky; cd; Njhw;wk; fhz
capu; $l cd; ifapy; ePq;f
Mty; nfhz;Nld; eP vd;id jhq;f

Mz; : mbNa cd; fz;fs; nuz;Lk; Nkl; ,d; f;A+gh-th M
mJNt vd; Njrk; vd;why; ehd; jhd; Nf];l;Nuh-th
moNf eP tpz;zpy; vd;id Vw;Wk; ehrh-th
mbNahL vd;id rha;j;j md;wpy; ngz;Nz-th
>

Adiye Un Kangal Rendum Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adiye Un Kangal Rendum in english, it will be updated soon. Check back later.

Adiye Un Kangal Rendum Video Song

If you don't see the video song of Adiye Un Kangal Rendum, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos