Tamil Song Lyrics

Adi Thozhi Lyrics

Song : Adi Thozhi
Movie : Thendral (2004)
Singers : Kalayani
Music : Vidyasagar
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 3889 Times

View all Thendral (2004) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(mb Njhop mb Njhop
ml fhf;Fk; rpW Nfhop) (2)
kapy; Kl;l thq;fp cdJ $l;by; ntr;NrNd
ml fhf;Fk; Kl;lf;Fs;s cRu ntr;NrNd
fyu; fyuh fdtpUf;F fz;Zf;Fs;s
ftpij xd;D G+j;jpUf;F neQ;RFs;s
ed ehd ehd ehdh eh ed ehd eh (2)

mb Njhop mb Njhop
ml fhf;Fk; rpW Nfhop

mtu; vq;Nf ehDk; vq;Nf
Mdhy; ,q;Nf cs;sk; nghq;Fjb fly; Nghy
mtu; ngaupd; gyifNghy
mtUk; $l vl;lh cauk; jhd; kiyNghy
nrhy;yhj thu;ijNah..vd; neQ;rpy; Kl;LJ
njhz;ilf;Fs; Ks;nrb ahu; te;J el;lJ
mb neQ;RFs;Ns Mo Fop ntl;b
Mirfis Gijf;fpw eP

mb Njhop mb Njhop
ml fhf;Fk; rpW Nfhop

eP te;J Njhd;wpa gpd;Nd
[d;dy; fk;gp fijfs; NgrpaNj NgrpaNj
G+ thLk; Xir Nfl;Lk;
tiyay; ghLk; Xir Nff;fiyNah Nff;fiyNah
gpwf;fhj ftpijNah Ngdhit jpULJ
cd; Mty; fz;lJk; capu; nfhQ;rk; MWJ
ehd; tzq;Fk; rhkp eyq;fpsp vd;W
gupr;irapy; vOjptpl;Nld;

mb Njhop mb Njhop...
>

Adi Thozhi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adi Thozhi in english, it will be updated soon. Check back later.

Adi Thozhi Video Song

If you don't see the video song of Adi Thozhi, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos