Tamil Song Lyrics

Adi One Inch Two Inch Lyrics

Song : Adi One Inch Two Inch
Movie : Youth (2002)
Singers : SP Balasubrahmanyam, Sujatha
Music : Mani Sharma
Lyricist : Vaali
Direction : Vincent Selva
Submitted By : Nivi
Viewed 3784 Times

View all Youth (2002) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(Mz;: mb xd; ,Q;r; ^ ,Q;r; j;up ,Q;r; Nfg;
Vz;bak;kh - Vz;bak;kh

ngz;: me;j /Nghu; ,Q;r; /igt; ,Q;r; rpf;]; ,Q;r; Nlg;
fhl;bLkh - fhl;bLkh

Mz;: vd;d Fj;jk; rpd;d Kj;jk;
xd;D ,r;Rd;D tr;rhNs

ngz;: cly; nkhj;jk; cs;s uj;jk;
VWk; Fg;Gd;D cr;rpapNy ) ..... 2


Mz;: cd;NdhL ehd; Nru xU tpz;zg;gk; Nghl;NlNd

ngz;: XNf'D ehd; nrhy;yp mjpy; ifnahg;gk; Nghl;NlNd

Mz;: ,dp vd;d cd;id gpd;d NtW iynrd;R Ntz;lhNk

ngz;: GJ gpQ;R ghu;j;J nfhQ;R xU ghu;lu; eP jhz;lhNj


Mz;: mb xd; ,Q;r; ^ ,Q;r; j;up ,Q;r; Nfg;
Vz;bak;kh - Vz;bak;kh

ngz;: me;j /Nghu; ,Q;r; /igt; ,Q;r; rpf;]; ,Q;r; Nlg;
fhl;bLkh - fhl;bLkh


ngz;: jPg;ngl;b ,y;yhk njd;wy; jP itf;Fk; njupahjh

Mz;: ehd; nfhQ;rk; mizr;rhf;fh me;j jP nfhQ;rk; mizahjh

ngz;: fpl;l te;jh ,lk; je;jh kdk; Nfhl;Lf;Fs; epw;fhNj

Mz;: mb vk;kh vd;d Rk;kh xU fd;l;Nuhypy; itf;fhNj


(mb xd; ,Q;r;)


Mz;: mb xd; ,Q;r; ^ ,Q;r; j;up ,Q;r; Nfg;
Vz;bak;kh - Vz;bak;kh

ngz;: me;j /Nghu; ,Q;r; /igt; ,Q;r; rpf;]; ,Q;r; Nlg;
fhl;bLkh - fhl;bLkh>

Adi One Inch Two Inch Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adi One Inch Two Inch in english, it will be updated soon. Check back later.

Adi One Inch Two Inch Video Song

If you don't see the video song of Adi One Inch Two Inch, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos