Tamil Song Lyrics

Adho Vaarandi Vaarandi Lyrics

Song : Adho Vaarandi Vaarandi
Movie : Pollathavan
Singers : S.P. Balasubramanium, Vani Jayaram
Music : M.S. Viswanathan
Lyricist : Kannadasan
Direction :
Submitted By : Sakkaravaaham
Viewed 3847 Times

View all Pollathavan Songs Lyrics

Tamil Lyrics

mNjh thuhz;b thuhz;b tpy;Nye;jp xUj;jd;...
vd; kPJ va;jhdk;kh
mk;kk;kh VNjNjh nrhd;dhdk;kh

(mNjh thuhz;b)

xz;NzhL...xz;zhf...
fz;NzhL...fz;zhf...

(mNjh thuhz;b)

ehd; cq;fs; gf;fj;jpy; te;Njndd;why;
khjq;fs; gdpnuz;Lk; Fspuy;yth (ehd; cq;fs;)
Nkfq;fs; ,y;yhj thdpy;iyNa
ePapd;wp vg;NghJk; ehdpy;iyNa (Nkfq;fs;)
xz;NzhL...xz;zhf... fz;NzhL...fz;zhf...

(mNjh thuhz;b)

thiog;G+ ngz;zhf tbthdNjh
thilf;F Rfkhf tUfpd;wNjh (thiog;G+)
vd;dhSk; cd;Nkdp nghd;dy;yth
vOjhj fij nrhy;Yk; fz;zy;yth (vd;dhSk;)

xz;NzhL...xz;zhf... fz;NzhL...fz;zhf...

(mNjh thuhz;b)

rpg;gpf;Fs; Kj;Jf;fs; ehd; ghu;f;fNth
rpe;jhj Kj;jq;fs; ehd; Nfl;fth
vg;NghJ Nfl;lhYk; jUNtdk;kh
vq;Nf eP ,Ue;jhYk; tUNtdk;kh
xz;NzhL...xz;zhf...fz;NzhL...fz;zhf...

(mNjh thuhz;b)>

Adho Vaarandi Vaarandi Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adho Vaarandi Vaarandi in english, it will be updated soon. Check back later.

Adho Vaarandi Vaarandi Video SongTamil Cooking Videos