Tamil Song Lyrics

Adhi Kaalai...Suha Velai Lyrics

Song : Adhi Kaalai...Suha Velai
Movie : Natpu (1986)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : mr.musicc
Viewed 2957 Times

View all Natpu (1986) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

ngz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ... (2)

Mz;: fhjy; nrhd;d fhfpjk;... G+tha; NghdJ...
thdpy; Nghd Njtij... tho;j;J nrhd;dJ...

ngz;: xU jj;ij... fbjj;ij... jd; neQ;Rf;Fs;Ns thrpf;f...
mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...

Mz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...


Mz;: md;Ng thth... mizf;fth...
eP epyTf;F gpwe;jtsh...

ngz;: Nghij tz;Nl nghWj;jpU...
,d;W kyUf;F jpwg;G tpoh..
.
Mz;: cd;id te;J ghuhky;...
Jhf;fk; njhy;iyNa...

ngz;: cd;id te;J ghu;j;jhYk;...
Jhf;fk; ,y;iyNa...

Mz;: xU ghuk;... cil kPWk;...
epwk; khWk; fdpNa...

ngz;: ,jo; Xuk;... mKJhWk;...
gupkhWk; ,dpNa...

Mz;: mb jg;gp Nghf $lhJ...

Mz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...
ngz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...


ngz;: njd;wy; te;J jPz;bdhy;...
,e;j jspu; vd;d jil nrhy;Ykh...

Mz;: ngz;ik ghuk; jhq;Fkh...
me;j ,il xU tpil nrhy;Ykh...

ngz;: vd;id Nru;e;j cd; cs;sk;...

Mz;: jq;fk; vd;d Rl;lhYk;...
rhuk; NghFkh...

ngz;: ,sq;Nfhij... xU Ngij...
,ts; ghij cdJ...

Mz;: kyu; khiy... mzpahky;...
cwq;fhJ kdJ...

ngz;: ,J NghJk; nrhu;f;fk; NtNwJ...

ngz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...
Mz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...


ngz;: fhjy; nrhd;d fhfpjk;... G+tha; NghdJ...
thdpy; Nghd Njtij... tho;j;J nrhd;dJ...

Mz;: xU jj;ij... fbjj;ij... jd; neQ;Rf;Fs;Ns thrpf;f...
mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...

Mz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...

Mz;: ngz;: mjpfhiy... RfNtis... cd; Xiy te;jJ...

>

Adhi Kaalai...Suha Velai Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adhi Kaalai...Suha Velai in english, it will be updated soon. Check back later.

Adhi Kaalai...Suha Velai Video SongTamil Cooking Videos