Tamil Song Lyrics

Adada Adada Adada Lyrics

Song : Adada Adada Adada
Movie : Santhosh Subramaniyam (2008)
Singers : Siddharth
Music : Devi Sri Prasad
Lyricist : Muthukumar Na
Direction : Raja
Submitted By : Nivi
Viewed 6062 Times

View all Santhosh Subramaniyam (2008) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

g ep ep r rh
ep ep r rh (3)
fup fk gk fup rep rep gh
fk gep ep
gep ep (3)
kk upf upf epep j
fup fk f upr upfup r ep r
.......

epr fupr epr ep epg
epr fupr g k g k f up r

mllh mllh mllh vid VNjh nra;fpwha;
mllh mllh mllh vd; neQ;ir nfha;fpwha;
fdtpy; ePAk; te;jhy; vd; cwf;fk; Nfl;fpwha;
vjpupy; ePAk; te;jhy; vd; capiu Nfl;fpwha;
mb cd; Kfk; fz;lhy;
vd; ,ik nuz;Lk; iffs; jl;LNj
mllh mllh mllh vid VNjh nra;fpwha;
mllh mllh mllh vd; neQ;ir nfha;fpwha;


ePAk; ehDk; xd;wha; NghFk; NghJ
ePSk; ghij ,d;Dk; Ntz;Lk; vd;W
neQ;rk; Vq;Fjb
thdtpy;yha; ePAk; te;j NghJ
ve;jd; fUg;G nts;is fz;fs; nuz;Lk;
fyuha; khWjb
vd; tPl;Lg; G+nty;yhk;
cd; tPl;L jpir ghu;f;Fk;
vd; thry; cd; thrk; vq;nfd Nfl;Fjb

mllh mllh mllh vid VNjh nra;fpwha;
mllh mllh mllh vd; neQ;ir nfha;fpwha;

g ep ep r r (3) f up r ep g
kg gep ep (3) r ep j g k
fup fkf upr upfup r ep r


N` thdk; kPJ NghFk; Nkfk; vy;yhk;
cdJ cUtk; Nghy tbtk; fhl;l
fz;fs; kaq;Fjb
G+tpy; MLk; gl;lhk;G+r;rp $l
ePAk; ele;J nfhz;Nl gwe;J nry;Yk;
moif urpf;Fjb
cd; nra;if xt;nthd;Wk; vd; fhjy; mu;j;jq;fs;
ehs;NjhWk; ehd; Nru;f;Fk; Qhgf rpd;dq;fs;

mllh mllh mllh vid VNjh nra;fpwha;
mllh mllh mllh vd; neQ;ir nfha;fpwha;

g ep ep r r (3) f up r ep g
kg gep ep (3) r ep j g k
fup fkf upr upfup r ep r

>

Adada Adada Adada Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Adada Adada Adada in english, it will be updated soon. Check back later.

Adada Adada Adada Video SongTamil Cooking Videos