Tamil Song Lyrics

Ada Yaaro Pin Paatu Lyrics

Song : Ada Yaaro Pin Paatu
Movie : Rayil Payanangalil (1981)
Singers : S.P. Balasubramaniyam
Music : T. Rajendar
Lyricist : T. Rajendar
Direction : T. Rajendar
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2960 Times

View all Rayil Payanangalil (1981) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(ml ahNuh.. gpd; ghl;L ghl
ml jhsk;.. ehd; ghj;J Nghl) (2)
(M.. ieahz;b Nksk; ehd; nfhl;lth
M.. ehd; ghu;j;j G+Nt eP Ml th) (2)
khNd.. kaf;fk; jhNd.. (2)

(Xu tpopapNy Nru Jbr;Nr
eP Nrud; tpy;ypNy GUtk; mikr;Nr) (2)
mb jhyp fl;l jhz;b.. ey;y Njjp nrhy;yp thb
$l G+t #b.. mJ thl $Lk; Njtp
GJ fz;zb tisay; jpz;lhb
kUehs; xlQ;rhr;R jpUehs; KbQ;rhr;R
mb if gl;L nka; gl;L ik nghl;L fiye;jhy; vd;d
khNd.. kaf;fk; jhNd.. (2)

ml ahNuh.. gpd; ghl;L ghl
ml jhsk;.. ehd; ghj;J Nghl

(NjD nfhor;r tPiz ];tuj;j
eP Njb Gbr;r Ngrp rpupr;r) (2)
mb Nkhfk; jiyf;F Vu.. vd; Kj;Nj vq;f Nghu
Njfk; vsr;R thl.. ePAk; tpjr;r Mr Ehw
Nuh[h Fy;fe;J je;jh ,dpf;fhNjh
nghONj Ngh vd;W te;jh Ritf;fhNjh
gdp rpe;Jk; kyu; xd;W tz;NlhL jpz;lhLNjh
khNd.. kaf;fk; jhNd.. (2)

ml ahNuh.. gpd; ghl;L ghl
ml jhsk;.. ehd; ghj;J Nghl
(M.. ieahz;b Nksk; ehd; nfhl;lth
M.. ehd; ghu;j;j G+Nt eP Ml th) (3)

>

Ada Yaaro Pin Paatu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Ada Yaaro Pin Paatu in english, it will be updated soon. Check back later.

Ada Yaaro Pin Paatu Video SongTamil Cooking Videos