Ada Arasiyal

Tamil Song Lyrics

Ada Arasiyal Lyrics

Song : Ada Arasiyal
Movie : Boys (2003)
Singers :
Music :
Lyricist :
Direction :
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 4373 Times

View all Boys (2003) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Xa;ahNa X X
Mz; : ml murpay; jpUlu;fs; Gfoplkh
Xa;ahNa X X
ngz; : mtNdhl tupg;gzk; gag;gLkh
Xa;ahNa X X
Mz; : ml ,ytr Nfhtdk; ,dp tUkh
Xa;ahNa X X
ngz; : ,dp fwp Nu\dpy; ,lk; ngWkh

Mz; : ,tu;fis ,sk;gil tpLkh
,tu;j;jiy tpLjiy mbAukh
,t;tuhrq;fk; Nghfpapy; vupANk
Gj;jk; GJ murpay; tpbANk..V

(ekJ Rje;jpuk; Nfs;tpf; Fwp
eLtd; muRf;F ehs;f;Fwp) (2)

ngz; : ,tu;fis ,sk;gil tpLkh
,tu;j;jiy tpLjiy mbAukh
,t;tuhrq;fk; Nghfpapy; vupANk
Gj;jk; GJ murpay; tpbANk..V

Mz; : ml jwpnfl;l murpay; elf;Fjlh
jupfspy; rpye;jpfs; trpf;Fjlh
tpopj;Njhk; tpopg;Nghk;

jpdk; kjntwp fytuk; elf;FJlh
mfpk;irAk; mbgl;L fplf;Fjlh

,J jiyKiw jilfis cilf;Fklh
tp\ jiytu;fs; jiyfis vLf;Fklh>

Ada Arasiyal Tamil Song Lyrics in English


Oiiyaye oh oh
Male: Ada arasiyal thirudargal pugazhidama
Oiyaye oh oh
Female: Avanoda varippanam payappaduma
Oiyaye oh oh
Male: Ada ilavasa kovanam ini varuma
Oiyaye ohoh
Female: Ini kari retionil idam peruma

Male: Ivargalai ilampadai viduma
Ivarthalai viduthalai adiyurama
Ivvaraasangam bogiyil eriyume
Putham puthu arasiyal vidiyume

(Namadhu suthanthiram kelvi kuri
Naduvan arasukku naalkuri) (2)

Female: Ivargalai ilampadai viduma
Ivarthalai viduthalai ariyurama
Ivvaraasangam bogiyil eriyume
Putham puthu arasiyal vidiyume

Male: Ada thariketta arasiyal nadakkuthada
Tharigalil silanthigal vasikkuthada
Vizhithom vizhippom

Dhinam madhaveri kalavaram nadakkudhuda
Agimsaiyum adipattu kidakkuthada

Idhu thalaimurai thadaigalai udaikkumada
Visha thalaivargal thalagalai  edukkumada

Ada Arasiyal Video Song

If you don't see the video song of Ada Arasiyal, it will be updated soon. Check back later.