Tamil Song Lyrics

Aayirathil naan oruvan Lyrics

Song : Aayirathil naan oruvan
Movie : Iruvar (1997)
Singers : Mano
Music : A R Rahman
Lyricist :
Direction : Maniratnam
Submitted By : Nivi
Viewed 3677 Times

View all Iruvar (1997) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mapuj;jpy; ehd; xUtd;
ePq;fs; Mizapl;lhy; gilj; jiytd;
ehd; epidj;jhy; epidj;jJ elf;Fk;
ele;jgpd; - Vioapd; G+Kfk; rpupf;Fk;
ehd; mioj;jhy; kiyfSk; ejpAk;
fly;fSk; - CUf;Fs; Cu;tyk; elj;Jk;
,e;j cyfk; fjtilj;jhy;
vl;b cijg;Ngd; mJ jpwf;Fk;
Fdpe;j cs;sk; Jzpe;J tpl;lhy;
Viof;Fk; nky;y nky;y nrhu;f;fk; gpwf;Fk;

Mapuj;jpy;...

murdhfl;LNk murpahfl;LNk
Fw;wq;fs; ahu; nra;jhYk;
jl;bf; Nfl;Lj; jLg;Ngd;
ju;kj;jpd; gf;fk; ,Ug;Ngd;
new;wpapd; Ntu;itj;Jsp epyj;jpy; tPo;tjw;Fs;
cioj;j kf;fSf;Ff; $yp thq;fpf; nfhLg;Ngd;
cz;ikf;Ff; fhty; ,Ug;Ngd;
,e;j cyfk; fjtilj;jhy;
vl;b cijg;Ngd; mJ jpwf;Fk;
Fdpe;j cs;sk; Jdpe;J tpl;lhy;
Viof;Fk; nky;y nky;y nrhu;f;fk; gpwf;Fk;

Mapuj;jpy;...

Gul;rp kyul;LNk Gd;dif jtol;LNk
xt;nthU tPl;Lf;Fs;Sk; xt;nthU R+upad;
nrhe;jj;jpy; n[hypf;fl;LNk
tho;f;if tpbal;LNk tWik xopal;LNk
ciof;Fk; kf;fSf;F cyfq;fs; nrhe;jk;
cz;ikfs; njspal;LNk
,dp vO QhapW vOf
me;j ,Us; $l;lq;fs; xopf
gioa gif gilnaLj;jhy;
fj;jp Gj;jp nuz;Lk; nfhz;L ntd;W tpLf

Mapuj;jpy;...
>

Aayirathil naan oruvan Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Aayirathil naan oruvan in english, it will be updated soon. Check back later.

Aayirathil naan oruvan Video SongTamil Cooking Videos