Aathadi Paavada Kaathada

Tamil Song Lyrics

Aathadi Paavada Kaathada Lyrics

Song : Aathadi Paavada Kaathada
Movie : Poo Vilangu (1984)
Singers : Ilaiyaraaja
Music : Ilaiyaraaja
Lyricist : Vairamuthu
Direction : Ameerjan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 9998 Times

View all Poo Vilangu (1984) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

Mj;jhb ghthl fhj;jhl
fhj;jhb Nghy; neQ;R $j;jhl
fhj;jhl.. neQ;R $j;jhl
((N`) Fspf;fpJ Nuhrh ehj;J
jz;zp nfhQ;rk; Cj;J.. Cj;J..) (2)

Mj;jhb ghthl fhj;jhl
fhj;jhl.. neQ;R $j;jhl

mb ehs; ghu;j;J ehd; te;Njd; tPk;ghf
cd; ghthl G+tpy; ehd; fhk;ghf
fhk;ghf.. te;Njd; tPk;ghf..
cd; tPl;by; ,e;Neuk; Ms; ,y;iyNa
XlhNj ngz;Nz ehd; Njs; ,y;iyNa
mb nrt;thioNa.. VVVV
cd; tPl;L nrt;thio.. vd; iffs; gl;lhNy
Fiy nuz;L js;shNjh.. th Ky;iyNa

Mj;jhb ghthl fhj;jhl
fhj;jhb Nghy; neQ;R $j;jhl
fhj;jhl.. neQ;R $j;jhl
((N`) Fspf;fpJ Nuhrh ehj;J
jz;zp nfhQ;rk; Cj;J.. Cj;J..) (2)

kyu; %Lk; epiy nfhQ;rk; tpyfhNjh
mb ehnsy;yhk; jtk; nra;Njd; eOthNjh
eOthNjh.. te;J jOthNjh..
ePu; nrhl;l epd;whNy [yNjh\e;jhd;
eP ,q;F NghlhNj gfy; Nt\e;jhd;
,sk; G+Q;NrhiyNa.. VVVV
cd; G+Nkdp ehd; ghu;f;Fk;.. fz;zhb MfhNjh
MdhYk; eP nuhk;g.. jhuhsk; jhd;

Mj;jhb ghthl fhj;jhl
fhj;jhb Nghy; neQ;R $j;jhl
fhj;jhl.. neQ;R $j;jhl
((N`) Fspf;fpJ Nuhrh ehj;J
(N`) jz;zp nfhQ;rk; Cj;J.. Cj;J..) (2)

Mj;jhb ghthl fhj;jhl
fhj;jhl.. neQ;R $j;jhl>

Aathadi Paavada Kaathada Tamil Song Lyrics in English

Aathaadi paavada kathaada
Kaathaadi pol nenju koothaada
Kaathaada…. nenju koothaada
(Hoi) Kulikkuthu rosa naathu
Thanni konjam oothu.. oothu….) (2)

Aathaadi paavada kaathaada
Kaathaada…. nenju koothaada

Adi naal paarthu naan vandhen veembaaga
Un paavada poovil naan kaambaaga
Kaambaaga… vandhen veembaaga
Un veettil inneram aal illaiye
Odaathe penne naan thel illaiye
Adi sevvaazhaiye ... heyyyyyyyy
Un veettuch sevvaazhai…. en kaigal pattaale
Kulai rendu thallaadho… vaa mullaiye

Aathaadi paavada kathaada
Kaathaadi pol nenju koothaada
Kaathaada…. nenju koothaada
(Hoi) Kulikkuthu rosa naathu
Thanni konjam oothu.. oothu….) (2)

Malar moodum nilai konjam vilagaatho
Adi naal ellaam dhavam seidhen nazhuvaatho
Nazhuvaatho…. vanthu thazhuvaatho….
Neer sotta nindraale jaladhoshamthaan
Nee ingu podaathe pagal veshanthaan 
Ilam poonjolaiye ... heyyyyyy
Un poomeni naan paarkkum… kannaadi aagaatho
Aanaalum nee rumba… thaaraalam thaan 

Aathaadi paavada kathaada
Kaathaadi pol nenju koothaada
Kaathaada…. nenju koothaada
(Hoi) Kulikkuthu rosa naathu
Thanni konjam oothu.. oothu….) (2)

Aathaadi paavada kathaada
Kaathaadi…. nenju koothaada

Aathadi Paavada Kaathada Video Song

If you don't see the video song of Aathadi Paavada Kaathada, it will be updated soon. Check back later.