Tamil Song Lyrics

Aasai Konda Nenjchirandu Lyrics

Song : Aasai Konda Nenjchirandu
Movie : Irumbu Thirai (1960)
Singers : P. Leela
Music : S.V.VenkatRaman
Lyricist : Pattukottai Kalyanasundaram
Direction : S.S.Vasan
Submitted By : Kaatril Varum Geetham
Viewed 2525 Times

View all Irumbu Thirai (1960) Songs Lyrics

Tamil Lyrics

(Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh) (2)

(MlYf;Fk; ghlYf;Fk;
CJk; Foy; ahopDf;Fk;...
MjhukhdJ jhsk;) (2)

(ClYf;Fk; fhjYf;Fk;
cz;ik md;Gf; $lYf;Fk;
cfe;jJ thypg fhyk;) (2)

Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh

MMMMMM...

tz;LyhTk; kyu;r; NrhiyapNy
njd;wy; te;JyhTfpd;w NtisapNy..
fhisfd;W Nghy; cUtk; nfhz;l MnshUtd;
epd;W Nghl;l xU ghu;itapNy
vd;id nfhd;W tpl;lhdb khkapNy

Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh

MMMMMM...

,jak; mijAk; fz;L kjpAk; kaf;fq;nfhz;L
,jaf; fjit te;J jl;LNj
vz;zk; ,kar; rpfuk; jd;id vl;LNj.. (2)

mjpf JzpT nfhz;L Mir fiu Guz;L
mjpu jiy Rod;W Rw;WNj
epyT mdiy clypy; thupf; nfhl;LNj

(Mir nfhz;l neQ;rpuz;L NgRfpd;w NghJ
Mlhj rpiyfSk; MlhNjh
Mde;j fPjq;fs; ghlhNjh) (2)>

Aasai Konda Nenjchirandu Tamil Song Lyrics in English

If you don't see the tamil song lyrics of Aasai Konda Nenjchirandu in english, it will be updated soon. Check back later.

Aasai Konda Nenjchirandu Video Song

If you don't see the video song of Aasai Konda Nenjchirandu, it will be updated soon. Check back later.Tamil Cooking Videos